AP4 redovisar rekordresultat för 2019

Pressmeddelande
Avkastningen blev mycket stark under 2019 och uppgick till 21,7 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 4,4 procentenheter. Resultatet blev 75,2 miljarder kronor och under året ökade det totala fondkapitalet till 418,0 miljarder kronor. Totala kostnader uppgick till 0,10 procent av förvaltat kapital. AP4:s kostnadsnivå är 47 procent lägre än för motsvarande pensionsfonder vid en internationell jämförelse. Under 2019 minskade koldioxidutsläppet i AP4:s aktieportfölj med ytterligare elva procent och är nu 48 procent lägre än för ett brett globalt aktieindex.

- AP4:s avkastning och resultat för 2019 är de högsta sedan starten av det nya pensionssystemet 2001. Årets starka utveckling på de finansiella marknaderna behöver samtidigt ses i ljuset av den mycket tuffa avslutningen på 2018 med kraftigt fallande börser och stigande räntor, säger Niklas Ekvall, vd på AP4.

- AP4:s goda resultat över tid beror till stor del på att vi utnyttjar långsiktigheten i buffertfondernas lagstadgade mandat. Vi tål stora marknadsrörelser och låg omsättningsbarhet där det gynnar avkastningen i ett längre tidsperspektiv. Vi bedömer att vi på bästa möjliga sätt uppfyller vår roll i pensionssystemet genom att långsiktigt ha en betydande aktieandel, vilket sedan starten av pensionssystemet 2001 har visat sig vara fördelaktigt.

- Av AP4:s totala avkastning om 21,7 procent kommer hela 4,4 procentenheter från vår aktiva förvaltning. Årets aktiva avkastning har en bred bas i och med att flertalet förvaltningsenheter har bidragit. Merparten av det aktiva resultatbidraget har kommit från svenska aktier, globala räntor och krediter samt fastigheter.

- Under den senaste tioårsperioden har AP4:s portfölj avkastat 9,9 procent i genomsnitt per år. Ser vi istället framåt blir det enligt vår bedömning en betydande utmaning att under nästkommande tio år uppnå en lika god avkastningsnivå. Det mycket låga ränteläget med förväntad negativ real avkastning på räntebärande tillgångar i ett medelsiktigt perspektiv kombinerat med generellt relativt höga värderingar gör att vi kan förvänta oss en lägre avkastning framöver.

- AP4 står bakom Parisavtalet och det mer ambitiösa svenska miljömålet att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Ett av AP4:s mål är att vi ska bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. AP4 har fortsatt arbetet med att sänka koldioxidavtrycket i portföljen. Under 2019 minskade den noterade aktieportföljens totala koldioxidutsläpp med ytterligare elva procent. AP4:s koldioxidutsläpp är nu 48 procent lägre än för ett brett globalt aktieindex. Under 2019 etablerade AP4 tillsammans med AP1 och AP3 investeringsbolaget Polhem Infra, vars fokus är hållbara infrastrukturinvesteringar, avslutar Niklas Ekvall.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet

2019

2018

Utgående fondkapital, mdr kr

418,0

349,3

Årets resultat, mdr kr

75,2

-0,5

Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr

-6,5

-6,8

Ingående fondkapital, mdr kr

349,3

356,6

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %

0,06

0,06

Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %

0,04

0,04

Total förvaltningskostnadsandel, %

0,10

0,10

Avkastning, efter kostnader, %

21,7

-0,2

Real avkastning efter kostnader, %

19,9

-2,3

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

9,3

8,1

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

9,9

9,9

Annualiserad real avkastning efter kostnader, 10 år, %

8,6

8,7

 

Länk till rapport

För mer information, kontakta:
Niklas Ekvall, vd, tfn: 08-787 75 51
Karoline Hammar, kommunikationschef, tel 08 767 75 53