AP4 välkomnar steg två i de nya placeringsreglerna

Pressmeddelande
Riksdagen har idag den 11 mars 2020 beslutat om nya placeringsregler för AP-fonderna enligt proposition ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna”. Dagens riksdagsbeslut är det andra steget i moderniseringen av AP-fondernas placeringsregler. De ger AP-fonderna bättre förutsättningar att långsiktigt och kostnadseffektivt investera i onoterade tillgångar, vilket kommer att bidra till att stärka pensionssystemet på sikt.

Konkret ger de nya placeringsreglerna en ökad flexibilitet att allokera kapital till onoterade direktinvesteringar genom att en högsta rösträttsandel i ett riskkapitalföretag höjs från 30 till 35 procent, möjlighet för sådant riskkapitalföretag att även investera i illikvida krediter samt möjlighet att göra direktinvesteringar i onoterade bolag vid sidan av riskkapitalfonder som en AP-fond redan är investerad i. Förändringarna träder i kraft den 1 maj 2020.

– Det är mycket positivt att riksdagen nu har beslutat om detta andra steg i moderniseringen av AP-fondernas placeringsregler. Det första steget som trädde i kraft 2019 innebar bland annat att AP-fonderna fick utökat utrymme för onoterade investeringar. Detta andra steg fokuserar primärt på att ge AP-fonderna ökad flexibilitet vad gäller investeringsformerna för dessa onoterade investeringar, med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för långsiktighet och kostnadseffektivitet, säger Niklas Ekvall, vd för AP4.

– Ett exempel på en sådan investering är Polhem Infra som etablerades av AP1, AP3 och AP4 under 2019. Polhem Infra kommer att göra långsiktiga investeringar inom hållbar infrastruktur i Norden inom till exempel förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur, säger Niklas Ekvall.

– I väntan på de nya reglerna har AP4 under de senaste åren förstärkt resurser och kompetens inom alternativa investeringar. Dessa investeringar kommer över tid att ytterligare förbättra vår portföljs avkastnings- och riskprofil genom långsiktiga stabila och reala kassaflöden. Uppbyggnaden av den onoterade portföljen kommer dock att ske försiktigt och stegvis över flera år och stor vikt kommer att läggas på att identifiera rätt affärstillfällen och att på en solid grund kunna räkna hem varje enskild investering, avslutar Niklas Ekvall.

För mer information:
Niklas Ekvall, vd AP4, tel: 08-787 75 51
Karoline Hammar, kommunikationschef, tel: 08 787- 75 53