God avkastning när världen ställer om från kris till återstart

Pressmeddelande
Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2021 uppgick till 10,0 procent före kostnader och 9,9 procent efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2021 till 489,8 miljarder kronor, att jämföra med 449,4 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2021 blev 44,5 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade avkastningen för AP4:s referensportfölj med 0,8 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 21,0 procent av fondkapitalet, vilket var oförändrat i förhållande till årets början.

- AP4:s tillgångsportfölj hade en god avkastning första halvåret 2021 om 9,9 procent efter kostnader, efter en likaså solid avkastning om 9,6 procent för helåret 2020. Detta är historiskt goda avkastningsnivåer, men de bör ses mot bakgrund av de massiva finans- och penningpolitiska stimulanser som på bred front har introducerats under 2020 och inledningen av 2021, säger Niklas Ekvall, vd för AP4.

- Förhoppningsvis är världen nu stegvis på väg ut ur den mest akuta delen av covid-19-pandemin. I den osäkra miljö som fortfarande råder är det naturligt att finansmarknadens aktörer har svårt att avgöra vilken typ av konjunktur som världsekonomin är på väg in i. Det pågår en dragkamp där förhoppningen om en förlängd period av stark ekonomisk tillväxt finns i ena änden och oron för flaskhalsar och stigande inflation i den andra. Denna dragkamp innebär sannolikt en osäker marknadsmiljö framöver. Vi kan också förvänta oss en lägre avkastning på finansiella tillgångar de kommande åren jämfört med vad vi har sett de senaste tio åren, säger Niklas Ekvall.

- Vi utvecklar ständigt arbetet med att integrera hållbarhet i förvaltningen och ett sådant område är tematiska hållbarhetsinvesteringar. Där arbetar vi systematiskt och proaktivt med att identifiera investeringar som kan ge en god avkastning åt pensionssystemet såväl som på ett påtagligt sätt kan bidra till klimatomställningen. AP4 har under 2020 och första halvåret 2021 gjort nya tematiska investeringar inom hållbarhet uppgående till cirka 10 miljarder kronor, avslutar Niklas Ekvall, vd för AP4.

 

Nyckeltal för AP4:s verksamhet

30 jun 2021

30 jun 2020

2020

Ingående fondkapital, mdkr

449,4

418,0

418,0

Periodens resultat, mdkr

44,5

-10,6

39,3

Flöden netto mot pensionssystemet, mdkr

-4,2

-4,2

-7,9

Utgående fondkapital, mdkr

489,8

403,2

449,4

Förvaltningskostnadsandel, rörelsens kostnader, % (årstakt)

0,06

0,06

0,06

Förvaltningskostnadsandel, provisionskostnader, % (årstakt)

0,03

0,03

0,03

Total förvaltningskostnadsandel, % (årstakt)

0,09

0,09

0,09

Avkastning total portfölj, före kostnader, %

10,0

-2,5

9,7

Avkastning total portfölj, efter kostnader, %

9,9

-2,5

9,6

Real avkastning efter kostnader, %1

8,8

-1,6

9,1

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

11,5

7,4

9,8

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

10,6

9,5

9,7

1 KPI för juni 2021 är en uppskattning eftersom denna siffra ännu inte var tillgänglig vid tidpunkten för denna rapports publicering.

Läs hela rapporten