Ny rekordnivå för AP4 - fondkapitalet ökade till 295 miljarder kronor

Fjärde AP-fondens (AP4) totalavkastning uppgick till 15,7 procent efter kostnader under 2014. AP4 levererade sitt hittills bästa resultat på över 40 miljarder kronor. Den aktiva förvaltningen överträffade index för tolfte halvåret i följd. Både kort- och långsiktiga mål överträffades.

Fjärde AP-fondens (AP4) totalavkastning uppgick till 15,7 procent efter kostnader under 2014. AP4 levererade sitt hittills bästa resultat på över 40 miljarder kronor. Den aktiva förvaltningen överträffade index för tolfte halvåret i följd. Både kort- och långsiktiga mål överträffades.

– Det är glädjande att AP4:s duktiga förvaltare för tolfte halvåret i rad har överträffat index. Bidraget under de senaste sex åren uppgår till nära 8 000 miljoner kronor, vilket kan ställas mot en årlig kostnad om cirka 90 miljoner kronor för att bedriva aktiv förvaltning, säger Mats Andersson, VD på Fjärde AP-fonden.

– Än mer glädjande och mer relevant är AP4:s goda långsiktiga totalavkastning. Den har under de senaste tio åren uppgått till 7,6 procent i genomsnitt per år, vilket motsvarar en real avkastning på 6,4 procent per år.

– AP4 har två fokusområden för sitt hållbarhetsarbete, klimatförändring och ägarstyrning. Områden som bedöms vara väsentliga för avkastningen och tillgångarnas utveckling och där AP4:s kunskap, engagemang och möjligheter till påverkan bedöms kunna göra skillnad och påverka avkastningen positivt på lång sikt, tillägger Mats Andersson.

– AP4 driver frågan om att investerare globalt ska mäta och minska sitt koldioxidavtryck. AP4 är en av fyra initiativtagare till Portfolio Decarbonization Coalition, PDC, var syfte är att öka kunskapsutbytet mellan investerare om hur de kan minska koldioxidavtrycken samt skicka en stark signal till bolag och politiker om att detta är på agendan. AP4 har under 2014 ytterligare ökat sina lågkoldioxidinvesteringar, vilket också ska ses i skenet av AP4:s önskan att öka de strategiska investeringarna, vars utvärderingshorisont är bortom tre år, säger Mats Andersson.

  • Fondkapitalet ökade till 295 (260) miljarder kronor och resultat uppgick till 40 (37) miljarder kronor. Under de senaste tre åren uppgår det sammanlagda resultatet till över 100 miljarder kronor.
  • Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 15,7 (16,4) procent. Totalavkastningen före kostnader uppgick till 15,8 (16,5) procent.
  • Sedan utvärderingsstarten 2001-07-01 uppgår den reala avkastningen till 4,7 procent årligen i genomsnitt. Det överträffar AP4: långsiktiga reala mål om 4,5 procent årligen i genomsnitt.
  • AP4:s aktiva förvaltning uppgick till 0,7 (0,5) procentenheter före kostnader, vilket motsvarar ett positivt resultatbidrag på 1,4 (0,9) miljarder kronor, och låg över målsättningen på 0,5 procentenheter. För utvärderings-perioden, som är rullande tre år, överträffades målet med 0,2 (0,0) procentenheter. Det är tolfte halvåret i rad som AP4:s aktiva förvaltning överträffar jämförelseindex och därmed levererar en bättre avkastning än en passiv förvaltning.
  • Förvaltningskostnaderna är fortsatt låga. Förvaltningskostnadsandelen, exklusive provisionskostnader, uppgick i årstakt till 0,07 (0,08) procent. Inklusive provisionskostnader uppgick andelen till 0,11 (0,11) procent. Förvaltnings-kostnaderna uppgick till 296 (277) miljoner kronor.
  • Valutaexponeringen var 28,1 (28,6) procent vid årets slut.
  • Under 2014 betalade AP4 ut 5,1 (6,9) miljarder kronor netto från fondkapitalet för att bidra till att täcka underskottet mellan ut- och inbetalningar i pensionssystemet. AP4 har totalt, sedan 2009, då systemets nettoflöden blev negativa betalat ut 25 miljarder kronor från fondkapitalet till pensionssystemet.

 

Stockholm 20 februari 2015

Fjärde AP-fondens årsredovisning 2014 kan läsas och hämtas på www.ap4.se

 

För mer information kontakta:

Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 51