Fjärde AP-fonden stödjer Skandias styrelses förslag

Fjärde AP-fonden har efter ingående överläggningar beslutat att stödja Skandias styrelses förslag att godkänna förlikningen med förre styrelseordföranden Lars Ramqvist.

Tre ledamöter av Fjärde AP-fondens styrelse, ordföranden Birgit Friggebo, vice ordföranden Karl-Olof Hammarkvist och ledamoten Kajsa Lindståhl, har förklarat sig jäviga i den interna processen. Beslutet har fattats vid ett extra styrelsesammanträde. Fondstyrelsen har tagit del av de offentliga uppgifter som förelegat. Dessutom har fonden införskaffat en omfattande s.k. legal opinion från en välrenommerad affärsjurist, Per-Erik Hasselberg.

Förslaget att godkänna förlikningen ställer Skandias aktieägare inför ett svårt och grannlaga beslut. Valet står mellan att stödja Skandiastyrelsens förslag eller att driva den viktiga principfrågan om en ordförandes ansvar i syfte att uppnå ett prejudikat, vilket sannolikt också måste innebära en beredskap att tillsammans med andra aktieägare driva den rättsliga processen.

Skandias särskilda granskningsrapport visar med all tydlighet att Skandias styrelse-arbete under Lars Ramqvists ledning företett svårartade brister. Granskningsrapporten påtalar ett antal allvarliga missförhållanden under denna tid och konstaterar att det funnits stora brister i revision och andra uppföljnings- och kontrollsystem, särskilt vad gäller besluten kring bonusprogrammen. Mot bakgrund av Ramqvists erfarenhet och renommé hade det varit intressant att rättsligt driva prejudikatsfrågan om Ramqvists ansvar till sin spets.

Å andra sidan kan konstateras att Skandias nuvarande styrelse, som sedan ett år tillbaka är helt oberoende av det förflutna, enhälligt står bakom förslaget. Skandia-styrelsen har grundat sitt ställningstagande på en noggrann analys och lämnat en mycket utförlig motivering baserad på såväl juridiska som affärsmässiga omständlig-heter. Att gå emot ett sådant ställningstagande fordrar synnerligen goda skäl.

I fondstyrelsens slutliga bedömning har dessutom särskild vikt lagts vid dels det faktum att Lars Ramqvist offentligt påtagit sig ett moraliskt – om än icke juridiskt – ansvar för det som inträffat under hans ordförandetid, dels den juridiska bedömning som fonden införskaffat och som väl belyser den juridiska osäkerhet som en process skulle innebära.

Per-Erik Hasselbergs juridiska utlåtande, som utmynnar i rekommendationen att stödja Skandias styrelses förslag, finns utlagt på fondens hemsida under rubriken Pressmeddelanden.

Stockholm den 11 april 2005

Thomas Halvorsen, VD