AP4 levererar ett positivt resultat på 12,5 miljarder under första halvåret

Fjärde AP-fondens halvårsrapport för 2005 är nu publicerad.
  • Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.
  • Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.
  • Periodens resultat uppgick till 12,5 mdkr.

- Det är glädjande att konstatera att avkastningen för fondens placeringstillgångar under det första halvåret uppgick till 8,3 %, vilket något översteg fondens jämförelseindex. Den goda absoluta avkastningen, som främst gynnades av en hög andel svenska aktier i den strategiska portföljen och av valutakursutvecklingen, har ytterligare befäst det ackumulerade överskottet för Fjärde AP-fonden sedan omstarten 2000/2001, säger VD Thomas Halvorsen