Etikrådets årsrapport 2013 - Dialog ger resultat

Etikrådet utvecklar sitt arbete med förebyggande dialoger i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner. Fokusområden för Etikrådet under 2013 var bland annat mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöfrågor inom telekom-, läkemedels-, tobak- och kakaobranschen.

Etikrådet har sett flera exempel på att  dialoger är ett effektivt verktyg för att påverka bolag att förbättra sitt  hållbarhetsarbete. Under 2013 förde Etikrådet dialog med 133 bolag runt om i  världen. Därutöver förde Etikrådet med hjälp av externa konsulter dialog med 101  bolag.

- Under 2013 har Etikrådet utvecklat sin process i det förebyggande arbetet  med bolagen, säger Arne Lööw, ordförande för Etikrådet 2014.

- Vid dialog med  bolag ser vi att det ofta sker förändringar i omvärlden och för bolaget under  dialogens gång. Nya problem kan tillkomma, medans andra problem blir lösta.  Därför ser vi att det är viktigare att det sker förbättringar i bolaget, än att  söka en specifik lösning på ett problem. Helt enkelt en mer flexibel  arbetsmodell som som tar höjd för förändringar över tid, fortsätter Arne Lööw.

Under 2013 avslutades åtta reaktiva dialoger. Genom vårt nya arbetssätt kunde  vi avsluta fyra dilaloger där målen var uppfyllda. I dialogerna med AES, Toyota,  Alsom och Veolia uppfylldes målen i enligt med Etikrådets intentioner. AES har  nu policyer för mänskilga rättigheter anpassade efter respektive lands rättsliga  struktur. I Toyotas filippinska dotterbolag respekteras nu de anställdas rätt  till föreningsfrihet och rätten till att organisera sig. Alstom har sålt sin  andel av ett spårvagnsprojekt på Västbanken. Veolia har försökt avvecklat sin  andel i ett projekt på Västbanken, men försäljningen har dragit ut på tiden på  grund av att lokala myndigheter fördröjer processen.

I fyra av de avslutade dialogerna bedömde Etikrådet att fortsatta dialoger  inte var meningsfulla och rekommenderade därför AP-fonderna att utesluta  bolagen. Freeport McMoRan uteslöts på grund av allvarliga negativ miljöpåverkan  vid Grasberggruvan i Indonesien. Incitec Pivot och Potash avser att fortsätta  med att köpa och använda fosfat från Västsahara. Walmart visar inga tecken på  att förbättra sitt agerande med kränkningar av arbetstagarnas rättigheter.  Samtliga fonder följde Etikrådets rekommendationer.

Årsrapporten kan laddas ned från Etikrådets hemsida www.etikradet.se.