Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan 2009, har väsentligt lyft betydelsen av börsbolagens hållbarhetsarbete. Det konstaterar de 17 investerarna som gemensamt drivit projektet i samarbete med Nasdaq Stockholm. Målet är att lyfta betydelsen av strukturerat arbete med hållbarhetsfrågor, vilket är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och för god finansiell avkastning.

Enkäter med frågor om bolagens hållbarhetsarbete har skickats ut till de 100 största bolagen på börsen i tre omgångar sedan starten (2009, 2011 och 2016*). Enkätfrågorna avser om riktlinjer finns på plats, hur implementeringen fungerar, om kommunikation och om styrelsens ansvar.

Resultatet för 2016 års enkät visar att:

  • Över 85 procent av bolagen har processer för att identifiera såväl strategiska affärsmöjligheter som risker relaterade till hållbarhet, en ökning med cirka 5 procentenheter jämfört med 2009.
  • Drygt 10 procent av bolagen uppger att de har kopplat hållbarhetsmål till lön eller bonus för koncernledning.
  • En majoritet av bolagen har satt mål för hållbarhet i sina affärsstrategier. 75 procent av bolagen har hållbarhetsmål vad gäller personal samt inköp och leverantörer. Motsvarande siffra för produktion samt produkter och tjänster är 65 procent. Knappt hälften har integrerat hållbarhetsmål i forskning och utveckling.
  • Kontroll av underleverantörerär ett område där det fortfarande finns utrymme för väsentliga förbättringar. En fjärdedel av bolagen gör inga kontroller av leverantörer i första ledet och 30-35 procent anger att de endast gör enklare internkontroller.

- Det är glädjande att se att allt fler bolag arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor och att hållbarhetsfrågor är uppe på flertalet styrelsers agendor. Årets enkät visar att det även gäller många av de medelstora bolagen. I den globaliserade ekonomin som bolagen verkar är det dock bekymmersamt att kontrollen av leverantörer fortfarande inte sker i tillräckligt stor omfattning, säger Nadine Viel Lamare, talesperson för investerarinitiativet Hållbart värdeskapande.

- Hållbarhetsfrågor står högt upp på Nasdaq Stockholms agenda och vi försöker ständigt stödja våra noterade bolags arbete i denna fråga. Utöver vårt engagemang i Hållbart värdeskapande är Nasdaq även medgrundare till FN-initiativet Sustainable Stock Exchanges (SSE), ett samarbete där börser arbetar för att utveckla arbetet inom hållbarhet. Inom ramen för detta kommer vi under 2017 att presentera rekommendationer för våra noterade bolags arbete inom hållbarhetsrapportering, säger Lauri Rosendahl, vd för Nasdaq Nordic.

Sammanfattning enkät

För ytterligare information kontakta:

Nadine Viel Lamare, Första AP-fonden och talesperson för Hållbart värdeskapande, Nadine.VielLamare@ap1.se eller 0709 681 270

Lauri Rosendahl, VD Nasdaq Stockholm, lauri.rosendahl@nasdaq.com eller 08 405 78 07