AP4s fondkapital ökar till 348 miljarder kronor

Med ett positivt resultat på drygt 17 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 348 miljarder kronor – en ny rekordnivå. Avkastningen för första halvåret uppgick till 5,2 procent efter kostnader. De senaste tio åren har AP4 avkastat 88 procent efter kostnader, vilket innebär en årlig avkastning på 6,5 procent i genomsnitt.

AP4s reala avkastning, efter inflationsjustering, uppgår till 5,4 procent per år i genomsnitt den senaste tioårsperioden. Det överstiger det långsiktiga målet om 4,5 procent. Även mätt sedan pensionssystemets start, 2001, överträffas det långsiktiga målet i och med att den årliga reala avkastningen uppgår till 4,7 procent i genomsnitt.

- Det är glädjande att AP4 över tid både har bidragit positivt till pensionssystemets finansiella styrka och att vi lyckats skapa en långsiktig avkastning som överträffar ett tufft realt mål, säger Niklas Ekvall, VD för AP4.

- AP4 fortsätter att fokusera på hållbarhet i investeringarna. Det är ett löpande arbete som är under ständig utveckling. Ambitionen framöver är att ytterligare bredda och integrera analys av hållbarhet i vårt investeringsarbete. Våra lågkoldioxidstrategier, som minskar klimatrisken i tillgångarna, har nu ökat till 27 procent av den globala aktieportföljen och målet är att denna andel ska nå 30 procent vid slutet av 2017, avslutar Niklas Ekvall.

NYCKELTAL 30 juni 2017 30 juni 2016 31 dec 2016
Utgående fondkapital, mdkr  347,6 312,5  333,9
Periodens resultat, mdkr  17,3 5,6  30,5
Nettoflöden till pensionssystemet, mdkr  -3,7 -3,2  -6,6
Ingående fondkapital, mdkr  333,9  310,0  310,0
       
Förvaltningskostnadandel, Rörelsens kostnader, %  0,06 0,06  0,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, %  0,04 0,04  0,04
Total förvaltningskostnadsandel, %  0,10  0,10  0,10
       
Avkastning efter kostnader, %  5,2 1,9 10,0
Real avkastning efter kostnader, %  4,5 1,1 8,3
       
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %  11,8 9,7  12,0
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %  6,5 6,8  6,7
Real annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %  5,4  5,7  5,5

 

  • Fondkapitalet ökade till 347,6 (312,5) miljarder kronor och resultatet efter kostnader uppgick till 17,3 (5,6) miljarder kronor.
  • Avkastningen efter kostnader uppgick till 5,2 (1,9) procent.
  • Förvaltningskostnaderna är fortsatt låga, såväl i inhemsk som internationell jämförelse. Förvaltningskostnadsandelen för rörelsekostnader uppgick till 0,06 (0,06) procent. Inklusive provisionskostnader uppgick andelen till 0,10 (0,10) procent.
  • Valutaexponeringen var 27,9 (27,4) procent vid periodens slut.
  • Under första halvåret 2017 betalade AP4 ut 3,7 (3,2) miljarder kronor netto från fondkapitalet för att bidra till att täcka underskottet mellan ut- och inbetalningar i pensionssystemet. AP4 har sammantaget, sedan 2009 då systemets nettoflöden blev negativa, betalat ut 40 miljarder kronor från fondkapitalet till pensionssystemet.

AP4:s Halvårsrapport 2017 kan läsas och hämtas på www.ap4.se/rapporter

För mer information, kontakta:

Niklas Ekvall, VD Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 51
Tobias Fransson, Chef Strategi och hållbarhet, tfn: 08-787 75 28