AP4 når ny rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

Fjärde AP-fondens (AP4) positiva resultat gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. Fondens aktiva förvaltning överträffade jämförelseindex för elfte halvåret i följd. Fondkapitalet ökade till 276 miljarder kronor.

–  Det är glädjande att AP4:s duktiga förvaltare för elfte halvåret i följd överträffar index. Bidraget de senaste 5 ½ åren från AP4:s aktiva förvaltning uppgår till 7 miljarder kronor, säger Mats Andersson, VD på Fjärde AP-fonden.

–  Än mer glädjande och relevant är AP4:s goda långsiktiga totalavkastning. Den har under de senaste tio åren uppgått till i genomsnitt 7,3 procent per år, vilket innebär en real avkastning på 6,1 procent per år, fortsätter Mats Andersson.

–  AP4:s långsiktiga arbete med att minska exponeringen mot koldioxidutsläpp fortsätter. För närvarande är nära 10 procent av AP4:s globala aktieportfölj investerad i olika mandat som exkluderar bolag med störst negativ miljöpåverkan vad gäller koldioxid. På sikt är ambitionen att detta ska gälla för hela AP4:s aktieportfölj, tillägger Mats Andersson.

  • Fondkapitalet ökade till 276,0 (259,7 per 2013-12-31) miljarder kronor och resultatet uppgick till 18,7 (14,4) miljarder kronor. Under första halvåret 2014 betalade AP4 ut 2,5 (3,1) miljarder kronor netto från fondkapitalet för att bidra till att täcka underskottet mellan ut- och inbetalningar i pensionssystemet. AP4 har sedan 2009, då nettoflödena för första gången blev negativa, betalat ut mer än 22 miljarder kronor till pensionssystemet .
  • Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 7,2 (6,3) procent. Totalavkastningen före kostnader uppgick till 7,3 (6,3) procent. AP4 gynnades av sin höga aktieandel.
  • AP4 har genererat 7,3 procent i årlig nominell totalavkastning efter kostnader i genomsnitt över tio år, vilket motsvarar realt (inflationsjusterat) 6,1 procent. Sedan starten 2001 uppgår den reala avkastningen till 3,7 procent årligen i genomsnitt, vilket överträffar inkomstindex. AP4 har därmed bidragit positivt till pensionssystemets stabilitet.
  • AP4:s aktiva förvaltning överträffade jämförelseindex med mer än 0,3 (0,1) procentenheter före kostnader, vilket motsvarar 0,7 (0,3) miljarder kronor i extra resultatbidrag. Det är elfte halvåret i följd som AP4:s aktiva förvaltning överträffar jämförelseindex och därmed levererar en bättre avkastning än en passiv förvaltning
  • AP4:s kostnader är låga, vid såväl inhemsk som internationell jämförelse. Förvaltningskostnaderna inklusive provisionskostnader uppgick till 0,11 (0,11) procent i årstakt av förvaltat kapital, vilket motsvarar 147 (127) miljoner kronor.  Exklusive provisionskostnader uppgick andelen till 0,07 (0,07) procent.
  • Valutaexponeringen var 29,2 (28,6) procent vid halvårsskiftet.

 

Stockholm 11 juli 2014

Fjärde AP-fondens halvårsrapport 2014 kan läsas och hämtas på www.ap4.se.  

 

För mer information kontakta:

Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 00