Omvandlingsrätter i Ericsson

Offentligt erbjudande avseende omvandlingsrätter i Ericsson enligt tidigare avisering.
  • En grupp svenska institutionella aktieägare¹ lämnar ett offentligt erbjudande om färvärv av de omvandlingsrätter som föreslås bli utgivna till A-aktieägarna i Ericsson i samband med ändringar i röstvärdesstrukturen.
  • För varje omvandlingsrätt erbjuds 1,10 kronor kontant.
  • Acceptperioden beräknas bli 20 september - 20 oktober 2004.

Genom detta pressmeddelande lämnas inget direkt eller indirekt erbjudande till personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada, eller till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Erbjudandet kan inte antas av personer i dessa länder.

Detta pressmeddelande eller något annat därtill hänförligt material har inte distribuerats i eller sänts till och får inte distribueras i eller sändas till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada, eller eljest till land där distributionen eller erbjudandet skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt eller skulle strida mot lagar eller regler i sådant land.

 

Se hela pressmeddelandet här.