Mycket god avkastning för Fjärde AP-fonden i ljuset av stark ekonomisk återhämtning

Pressmeddelande
Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2021 uppgick till 19,2 procent efter kostnader och resultatet för året blev 85,7 miljarder kronor. Det är det högsta resultatet sedan AP4:s verksamhet startade år 1974. Den aktiva förvaltningen var fortsatt framgångsrik och bidrog till avkastningen med 3,5 procentenheter, motsvarande 15,2 miljarder kronor för 2021. Efter nettoöverföring om 7,5 miljarder kronor till pensionssystemet under året ökade fondkapitalet till 527,6 miljarder kronor vid utgången av 2021. AP4:s koldioxidutsläpp för den noterade aktieportföljen minskade med ytterligare 23 procent under året.

– Den starka ekonomiska återhämtningen som påbörjades under andra halvan av 2020 fortsatte med full kraft under 2021. En viktig orsak till att återhämtningen har gått så fort och varit så stark är den historiskt snabba utvecklingen och massproduktionen av verkningsfulla vaccin. Även de mycket kraftfulla och skyndsamma penning- och finanspolitiska insatser som har vidtagits de senaste två åren för att stötta världens ekonomier har haft stor betydelse, säger Niklas Ekvall, vd på AP4.

– AP4:s avkastning sedan starten av det nya pensionssystemet 2001 har varit i genomsnitt 7,2 procent per år efter kostnader, vilket överträffar inkomstindex, det index med vilket pensionssystemets skuldsida uppräknas, med i genomsnitt 4,3 procent per år sedan 2001. AP4:s meravkastning i förhållande till inkomstindex motsvarar därmed 307 miljarder kronor och innebär att AP4 på ett betydande sätt har bidragit till att AP-fondernas samlade buffertkapital har vuxit från 10 procent av inkomstpensionssystemets tillgångar vid starten 2001 till knappt 18 procent vid 2021 års slut, säger Niklas Ekvall.

– Vi befinner oss i en osäker makroekonomisk miljö, med ett flertal relativt sannolika ekonomiska scenarier med sinsemellan påtagligt olika utfall. Dragkampen mellan dessa olika scenarier kommer troligtvis att från tid till annan leda till nervositet och marknadsturbulens. Överlag kan vi heller inte för de kommande åren förvänta oss samma gynnsamma investeringsmiljö och mycket goda avkastning på finansiella tillgångar som vi upplevt de senaste tio åren, säger Niklas Ekvall.

– AP4:s arbete med att hantera klimatrisker i investeringsportföljen har gett resultat över tid. Som ett exempel har vi sedan 2010 minskat koldioxidavtrycket från våra investeringar i noterade aktier med 60 procent, och AP4 har satt som mål att ha netto-nollutsläpp senast år 2040. AP4 har också en ambitiös agenda för att successivt öka andelen investeringar som ska bidra till hållbarhetsomställningen, såväl som att gynnas av den. Under 2021 gjorde AP4 nya sådana tematiska hållbarhetsinvesteringar för 13,7 miljarder kronor, säger Niklas Ekvall.

AP4:s kostnadsnivå för 2021 var 0,08 procent av det förvaltade kapitalet. AP4 strävar efter att bedriva en så kostnadseffektiv pensionsförvaltning som möjligt, och i en internationell kostnadsjämförelse var AP4:s kostnadsnivå lägre än hälften av den för motsvarande pensionsfonder internationellt, avslutar Niklas Ekvall, vd för AP4.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet

2021

2020

Utgående fondkapital, mdkr

527,6

449,4

Årets resultat, mdkr

85,7

39,3

Flöden netto mot pensionssystemet, mdkr

-7,5

-7,9

Ingående fondkapital, mdkr

449,4

418,0

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %

0,05

0,06

Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %

0,03

0,03

Total förvaltningskostnadsandel, %

0,08

0,09

Avkastning, efter kostnader, %

19,2

9,6

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

11,6

9,8

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

11,8

9,7