AP-fonderna utesluter fyra bolag kopplade till kränkningar av internationella konventioner

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden säljer sina innehav i de fyra bolagen Walmart, Freeport McMoRan, Incitec Pivot och Potash. Försäljningen görs på inrådan av AP-fondernas gemensamma Etikråd då de dialoger som Etikrådet har fört under flera år med bolagen inte lett till önskat resultat.

Etikrådet har under flera år fört dialoger med detaljhandelskedjan Walmart  Stores, gruvbolaget Freeport McMoRan samt kemiföretagen Incitec Pivot och  Potash. Trots sitt engagemang i dessa bolag har Etikrådet inte lyckats uppnå de  målsättningar som sattes upp för dialogerna och har därför valt att avsluta  dessa och rekommenderat respektive fond att utesluta bolagen. Samtliga fonder  har beslutat att följa rekommendationen*.

– Etikrådet har gjort en omfattande analys av dessa bolag, och det är vår  slutsats att bolagen bör uteslutas som investeringsobjekt av Första till Fjärde  AP-fonden, säger Christina Kusoffsky Hillesöy, ordförande i Etikrådet.

- Etikrådets viktigaste verktyg är att genom dialog få bolag att agera  ansvarsfullt. En försäljning är den sista utvägen när andra  påverkningsmöjligheter inte fungerar. Därför ser vi detta som en motgång  eftersom vi, trots flera års engagemang, inte lyckats påverka dessa bolag att  åstadkomma förbättringar. Vi anser att ett fortsatt engagemang med dessa bolag  inte är meningsfullt och rekommenderar därför att AP-fonderna utesluter bolagen, avslutar Christina Kusoffsky Hillesöy.

Etikrådet för årligen dialog med cirka 200 bolag i syfte att göra skillnad.  Som långsiktiga, ansvarstagande och engagerade ägare påverkar fonderna bolag  världen över att förbättra sitt arbete med miljö- och sociala frågor. Etikrådet  för dialog med bolag så länge bedömningen är att engagemanget leder till  förbättringar.

Etikrådets rekommendation att utesluta Walmart Stores Inc.  (Walmart) baseras på att bolaget i sin amerikanska verksamhet kopplas till  systematiska kränkningar av arbetstagarnas rättigheter i strid med ILO:s  kärnkonvention om arbetsvillkor. Bolaget motarbetar också aktivt de anställdas  rättigheter att bilda fackföreningar och att ansluta sig fackligt.

Etikrådet har haft en dialog med Walmart sedan Etikrådets bildande 2007.  Målet med dialogen har varit att Walmart ska anta koncernövergripande policyer  och riktlinjer rörande arbetstagarnas rättigheter så att dessa överensstämmer  med internationella riktlinjer gällande rätten till kollektiva löneförhandlingar  samt rätten att bilda fackföreningar. Bolaget ska också visa att det finns ett  trovärdigt uppföljningssystem. Trots att Etikrådet har lagt ned ett stort  engagemang i frågorna, tillämpat olika angreppssätt och samarbetat med andra  investerare tvingas Etikrådet konstatera att bolaget, till dags dato inte lever  upp till de mål som Etikrådet satt upp för dialogen. Etikrådet bedömning är att  en fortsatt dialog med Walmart inte längre är meningsfull då det inte har  reviderat sin syn på arbetstagarnas rättigheter.

Etikrådets rekommendation att utesluta Freeport McMoRan Copper & Gold  Inc. (Freeport) baseras på att bolaget kopplas, genom sin gruvdrift i  Indonesien, till allvarlig negativ miljöpåverkan i strid med FN:s konvention om  biologisk mångfald. Freeports gruva i Indonesien, Grasberggruvan, ligger i ett  område med mycket höga naturvärden och är granne med UNESCO:s världskulturarv,  Lorentz National Park. Grasberggruvan släpper ut stora mängder gruvavfall i en  närbelägen flod.

Dialogen med Freeport har pågått sedan 2007. Etikrådets mål om att förmå  Freeport att vidta åtgärder för att förhindra framtida kränkningar har inte  uppnåtts. Etikrådet har fått ett tydligt ställningstagande från bolagets VD och  styrelseordförande om att bolaget vill ha kvar möjligheten att släppa ut avfall  i floder. Etikrådets bedömning är att en fortsatt dialog med Freeport därför  inte är meningsfull och att det finns en risk för kommande kränkningar då  bolaget inte utesluter möjligheten att i framtida projekt använda sig av den  kontroversiella avfallsmetoden.

Rekommendationen att utesluta Incitec Pivot Ltd samt Potash Corp. baseras på  att båda bolagen köper fosfat från ett marockanskt bolag som bryter fosfat i  Västsahara. Västsahara är sedan 1975 ockuperat av Marocko och står på FN:s lista  över icke självstyrande områden som ska avkoloniseras. FN:s rättschef slog i  januari 2002 fast att utvinning av naturresurser i Västsahara mot den  västsahariska befolkningens vilja skulle vara i strid med FN:s konvention för  medborgerliga och politiska rättigheter samt FN-konventionen för ekonomiska,  sociala och kulturella rättigheter.

Etikrådet har fört en dialog med de två bolagen sedan 2010 med målsättningen  att bolagen ska upphöra med inköpen av fosfat från Västsahara, eller bevisa att  utvinningen genomförs i enlighet med den västsahariska befolkningen intressen  och önskemål, i linje med FN-utlåtandet från 2002. Bolagen ska även anta en  bolagspolicy som förhindrar dem från att bidra till överträdelser av  internationell humanitär rätt. Etikrådet bedömer att en fortsatt dialog med  bolagen Potash samt Incitec Pivot inte är meningsfull då bolagen inte har  aviserat att de inom en snar framtid kommer att sluta köpa fosfat från  Västsahara. De har därtill inte kunnat bevisa att fosfatutvinning sker i  västsahariernas intressen och önskemål.

Pressmeddelande 30 september 2013

 

För mer information kontakta:

Christina Hillesöy, Etikrådets ordförande 2013 Telefon: 0709-517  223 E-post: info@etikradetapfonderna.se

Etikrådets hemsida: www.etikradetapfonderna.se

 

Om Etikrådet:

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas arbete med  miljö- och etikfrågor i utländska bolag samordnas i det gemsamma Etikrådet.  Syftet med rådet är att gemensamt driva en positiv förändring i utländska bolag  som kopplas till kränkningar av internationella konventioner för miljö och  mänskliga rättigheter. Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt för att  göra skillnad inom miljö- och etikfrågor. Det förebyggande arbetet innebär att  Etikrådet verkar för att bolag som fonderna har investerat i hanterar relevanta  hållbarhetsaspekter, att de har ändamålsenliga riktlinjer samt att de har styr-  och uppföljningssystem som möjliggör att verksamheten bedrivs på ett  ansvarsfullt sätt. Det reaktiva arbetet innebär att påverka bolag som kränker  internationella konventioner att upphöra med kränkningen och införa förebyggande  åtgärder för att förhindra framtida kränkningar.