AP-fonderna samordnar sättet att redovisa koldioxidavtryck för investeringsportföljerna

AP-fonderna, Första, Andra, Tredje, Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonden, har kommit överens om att samordna sättet att redovisa koldioxidavtryck. AP-fonderna kommer alla att redovisa sina koldioxidavtryck med tre indikatorer.

 Alla AP-fonder har, enskilt, mätt koldioxidavtryck för 2014 och är positiva till att mäta och redovisa investeringars klimatutsläpp. För att öka insynen och möjligheten att bedöma AP-fondernas klimatarbete har AP-fonderna kommit överens om att samordna sättet att redovisa sina koldioxid-avtryck.

Som långsiktiga ägare och förvaltare av svenskt pensionskapital, har AP-fonderna ett ansvar att värdesäkra den allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer genom att ansvarsfullt investera och förvalta pensionskapitalet. Det innebär att fonderna investerar och förvaltar investeringarna på ett långsiktigt hållbart sätt.

Koldioxidavtryck för en investeringsportfölj beskriver hur stora utsläpp av växthusgaser som bolagen AP-fonderna investerar i släpper ut, i förhållande till AP-fondernas ägarandel i respektive bolag. AP-fondernas olika investeringsstrategier och allokering till olika finansiella tillgångar gör att koldioxid-avtrycken från fondernas investeringar är olika stora.

AP-fondernas koldioxidavtryck kommer framöver att beräknas för innehav per den 31 december innevarande år med hjälp av senast tillgängliga koldioxiddata för direkta utsläpp (Scope 1) och indirekta utsläpp från energi (Scope 2). Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjunde AP-fonden kommer att beräkna och redovisa koldioxidavtryck för sina noterade aktieportföljer utifrån ägarandel. Sjätte AP-fonden kommer att redovisa dessa indikatorer för sin onoterade portfölj utifrån ägarandel.

Koldioxidavtrycken kommer att redovisas med följande tre indikatorer, vilka för närvarande är de vanligast förekommande:

1. Det absoluta koldioxidavtrycket för aktieportföljen motsvarande ägd andel av bolagens sammanlagda utsläpp (tCO2e)

2. Koldioxidintensitet, där absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av bolagens marknadsvärde (tCO2e/MSEK)

3. Koldioxidintensitet, där absolut koldioxid-avtryck relateras till ägarandel av bolagens omsättning (tCO2e/MSEK)

AP-fonderna kommer även att inkludera information om hur stor andel av respektive AP-fonds kapital som kartlagts, samt hur stor andel som baseras på rapporterade utsläppssiffror respektive estimerade koldioxidutsläpp.

Se bifogat faktablad som visar hur koldioxidavtryck ger viktig kunskap till investerare, men att det också finns begränsningar.

För eventuellt ytterligare information kontakta:

Första AP-fonden: Ossian Ekdahl, tel +46 (0) 709 681 209, ossian.ekdahl@ap1.se

Andra AP-fonden: Ulrika Danielson, tel +46 (0)31 704 29 00, ulrika.danielson@ap2.se

Tredje AP-fonden: Lil Larås Lindgren, tel +46 (0)709 517 270, lil.lindgren@ap3.se

Fjärde AP-fonden: Pia Axelsson, tel +46 (0)8 787 75 72, pia.axelsson@ap4.se

Sjätte AP-fonden: Ulf Lindqvist, tel +46 (0)708 74 10 48, ulf.lindqvist@apfond6.se

Sjunde AP-fonden: Johan Florén, tel +46 (0)70 555 80 58, johan.floren@ap7.se

De svenska AP-fonderna förvaltar kapital i det statliga allmänna pensionssystemet. Alla som arbetar, får lön och betalar skatt i Sverige får allmän pension, som består av inkomstpension och premiepension. AP-fonderna har olika uppdrag inom det allmänna pensionssystemet. Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden förvaltar bufferten i inkomstpensionssystemet – hit förs kapital vid överskott och härifrån tas kapital vid underskott i pensionsutbetalningarna. Sjätte AP-fonden är också en buffertfond i inkomstpensionssystemet men är en stängd fond – inget förs till eller från fonden. Sjätte AP-fonden placerar endast i icke börsnoterade bolag. Sjunde AP-fonden skiljer sig från de andra då den förvaltar kapital i premiepensionssystemet. Sjunde AP-fondens AP7 Såfa är det förvalda alternativet i premiepensionssystemet. AP-fonderna har också olika investeringsstrategier och allokerar kapitalet på olika sätt.

Mer information om AP-fonderna på http://apfonderna.se/