Bokslutskommuniké 2010

  • Fondkapitalet ökade med 17,1 (31,0) miljarder kronor till 212,8 (195,7)  miljarder kronor. 
  • Totalavkastningen uppgick till 11,0 (21,6) procent före kostnader.  Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 10,9 (21,5) procent. Realt  (inflationsjusterat) uppgick totalavkastningen till 8,6 (20,6) procent. 
  • Den reala totalavkastningen uppgick till 2,0 procent i genomsnitt över en  tioårsperiod, vilket är sämre än målet om 4,5 procent, främst beroende på de  finansiella kriserna 2000-2002 och 2007-2008. 
  • Den aktiva avkastningen, det vill säga avkastningen utöver jämförelseindex,  uppgick till 0,8 (1,4) procentenheter, före provisionskostnader och överträffar  fondens mål 2010 med 0,3 (1,0) procentenheter.  
  • Fondens resultat 2010 uppgick till 21,2 (34,9) miljarder kronor.
  • I en kommentar till årets resultat säger VD Mats Andersson:

– Det är med stolthet jag konstaterar att Fjärde AP-fondens aktiva förvaltning för andra året i rad överträffade sina jämförelseindex under 2010 med 0,8 procentenheter, motsvarande ett mervärde på 1,4 miljarder kronor. Det samlade bidraget till pensionssystemet uppgick till 21 miljarder kronor och fondkapitalet ökade till nära 213 miljarder kronor vilket är en toppnotering för fonden sedan ombildningen 2001, säger Mats Andersson, VD AP4.

Fjärde AP-fondens fullständiga årsredovisning för 2010 återfinns på fondens hemsida, www.ap4.se.