Ett dramatiskt år med stor finansiell turbulens

Pressmeddelande
2022 präglades av finansiell turbulens med snabbt stigande räntor och kraftigt fallande värden för de flesta tillgångsklasser. Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2022 uppgick till -11,9 procent efter kostnader och resultatet för året blev -62,5 miljarder kronor. Efter nettoöverföring om 4,7 miljarder kronor till pensionssystemet under året uppgick fondkapitalet till 460,5 miljarder kronor vid utgången av 2022. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 3 procent under 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 61 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade under året i 46 valberedningar.

– I detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram att AP4 är en mycket långsiktig investerare. Om vi sträcker ut tidshorisonten något genom att inkludera 2021, så har AP4:s portfölj gett ett positivt resultat på mer än 23 miljarder kronor. Sträcker vi ut tidshorisonten ännu något längre till fem respektive tio år, vilka är mer relevanta för en långsiktig investerare som AP4, så redovisar vi en god portföljavkastning om 6,9 respektive 9,2 procent per år, säger Niklas Ekvall, vd på AP4.

– AP4:s arbete med att hantera klimatrisker i investeringsportföljen fortsätter att ge resultat över tid. Under 2022 minskade portföljens koldioxidutsläpp med ytterligare 3 procent. Sedan 2010 är denna minskning hela 61 procent. AP4 analyserar löpande hållbarhetstrender och AP4 söker aktivt investeringar som bedöms bidra till och dra fördel av omställningen till ett hållbart samhälle. Målsättningen är att göra bra investeringar ur både ett hållbarhets- och ett finansiellt perspektiv. Under 2022 gjorde AP4 nya tematiska hållbarhets­investeringar för 7,4 miljarder kronor, säger Niklas Ekvall.

– AP4:s kostnadsnivå för 2022 var 0,08 procent av det förvaltade kapitalet. AP4 strävar efter att bedriva en så kostnadseffektiv pensionsförvaltning som möjligt, och i en internationell kostnadsjämförelse var AP4:s kostnadsnivå nästan hälften av den för motsvarande pensionsfonder internationellt, säger Niklas Ekvall.

– AP4 har under året fortsatt det långsiktiga arbetet med att kontinuerligt utveckla verksamheten med ambitionen att ständigt ligga i framkant. Att det ger resultat fick vi bekräftat när vi tilldelades det prestigefyllda priset ”European Pension Fund of the Year” vid den prisutdelning som årligen anordnas av Investment & Pensions Europe (IPE), avslutar Niklas Ekvall.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet

2022

2021

Utgående fondkapital, mdkr

460,5

527,6

Årets resultat, mdkr

-62,5

85,7

Flöden netto mot pensionssystemet, mdkr

-4,7

-7,5

Ingående fondkapital, mdkr

527,6

449,4

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %

0,05

0,05

Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %

0,03

0,03

Total förvaltningskostnadsandel, %

0,08

0,08

Avkastning, efter kostnader, %

-11,9

19,2

Aktiv avkastning före kostnader, %

-3,8

3,5

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

6,9

11,6

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

9,2

11,8

Läs mer om AP4 i Årsredovisning 2022 som finns att ladda ner på AP4:s hemsida www.ap4.se.