AP4 publicerar Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2015/2016

Idag publicerar Fjärde AP-fonden (AP4) sin Hållbarhets- och Ägarstyrningsrapport för 2015/2016. Rapporten summerar arbetet med hållbarhet och ägarstyrning i AP4:s förvaltning för perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016, vilket följer den svenska valberednings- och stämmosäsongen.

Hållbarhet påverkar oss och vår värld. Det har även finansiell påverkan på AP4:s investeringar och därmed på möjligheten att bidra till trygga pensioner.

Idag publicerar Fjärde AP-fonden (AP4) sin Hållbarhets- och Ägarstyrningsrapport för 2015/2016. Rapporten summerar arbetet med hållbarhet och ägarstyrning i AP4:s förvaltning för perioden 1 juli 2015 – 30 juni 2016, vilket följer den svenska valberednings- och stämmosäsongen.

AP4 driver integration av hållbarhet i förvaltningen, eftersom det bedöms gynna och vara väsentligt för att kunna uppfylla målet om långsiktigt hög avkastning.

- AP4 har arbetat länge med att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i investeringsarbetet. Att hållbarhetsfrågor har en central roll för att korrekt kunna bedöma avkastningspotential och risk för olika investeringsalternativ är en övertygelse som jag som nytillträdd VD delar, säger Niklas Ekvall, VD på AP4.

AP4 arbetar med två fokusområden, Hållbarhet respektive Ägarstyrning, då de anses kunna ha stor finansiell påverkan på de investeringar som genomförs. AP4 använder mätbara hållbarhetsmål i förvaltningsarbetet för att säkerställa att arbetet drivs framåt i önskad riktning.

Inom hållbarhet arbetar AP4 bland annat med att sänka klimatrisken i tillgångarna med hjälp utav olika koldioxidsnåla aktiestrategier samt med gröna obligationer. AP4 mäter och publicerar också sitt koldioxidavtryck årligen. Dessutom deltar AP4 i flera internationella samarbeten och ägarinitiativ rörande hållbarhet, däribland AP-fondernas Etikråd där Första – Fjärde AP-fonderna samarbetar för att påverka bolag till förbättringar inom hållbarhet.

Ägarstyrning omfattar bland annat AP4:s arbete i svenska valberedningar, totalt 27 stycken under 2015/16. Valberedningsarbetet är prioriterat och AP4 lägger stor vikt vid att arbeta för ökad mångfald och fler kvinnor i styrelserna. Under perioden 2015/2016 röstade AP4 på 79 svenska respektive 759 utländska bolagsstämmor.

- AP4 arbetar aktivt för att uppnå en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna. Under många år har vi drivit att minst en kvinna ska vara med på kortlistan vid framtagandet av förslag till nya styrelseledamöter. Den enkla åtgärden har haft gott resultat och har i många fall bidragit till en ökad andel kvinnor i de bolagsstyrelser där AP4 deltagit i valberedningen, säger Arne Lööw, Ägarstyrningsansvarig på AP4.

____________________________

Fjärde AP-fondens Hållbarhets- och Ägarstyrningsrapport 2015/2016 kan läsas och hämtas på www.ap4.se  Rapporten är en av tre kompletterande rapporter, som tillsammans beskriver det arbete som AP4 bedriver. De två andra rapporterna är AP4:s Årsredovisning och AP-fondernas Etikråds Årsrapport.

 

För mer information kontakta:
Niklas Ekvall, VD Fjärde AP-fonden
Arne Lööw, Chef Ägarstyrning
Pia Axelsson, Ägarstyrning och kommunikation

tfn: 08-787 75 00