AP4 publicerar Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2014/2015

Att inkludera hållbarhet vid investeringsbedömningarna är nödvändigt vid långsiktig förvaltning. Hållbarhet och ägarstyrning handlar, för AP4, om att ta ansvar och bidra till att bolag blir framgångsrika och ger långsiktigt hållbar avkastning. Det bidrar till trygga pensioner.

Idag publicerar AP4 Hållbarhets- och Ägarstyrningsrapport för 2014/2015. Rapporten summerar arbetet med hållbarhet och ägarstyrning i AP4:s verksamhet och förvaltning. Rapporteringsperioden är 1 juli 2014 – 30 juni 2015 och följer den svenska valberednings- och stämmosäsongen.

- För en långsiktig förvaltare är integration av hållbarhet i förvaltningen ett sätt att minska risker och på sikt öka avkastningen. Jag anser att inget bolag eller organisation kan vara långsiktigt framgångsrikt om inte hållbarhet står högt på agendan, säger Mats Andersson, VD på AP4.

Utöver det löpande arbetet inom hållbarhet har AP4 två fokusområden:
Klimatförändring – minska CO2-utsläppen respektive Ägarstyrning.

Fokusområdet Klimatförändring handlar om hur klimatet påverkar vår värld, livsmiljö och samhälle och därmed även lönsamheten i alla AP4:s investeringar. Enligt AP4:s analys är klimatförändringen det överhängande globala hotet mot framtida avkastning och trygga pensioner. Sedan flera år arbetar AP4 därför med koldioxidsnåla strategier för att minska klimatrisken i aktieinvesteringarna. AP4 är en av fyra grundare till Portfolio Decarbonization Coalition (PDC), en koalition av kapitalförvaltare världen över som vill belysa och arbeta mot klimatförändringarna genom att med olika strategier satsa på koldioxidsnåla placeringar.

Fokusområdet Ägarstyrning handlar om hur AP4 som ägare aktivt tar ansvar och påverkar med de medel som AP4 som ägare förfogar över. Ägarstyrning är för AP4 ett viktigt styrmedel för att uppnå bästa möjliga avkastning på lång sikt.

- I Sverige är AP4 en av de tio största institutionella investerarna på den svenska börsen med en lång tradition av att ansvar både som långsiktig ägare och för att utveckla god sed på aktiemarknaden. Under perioden var AP4 engagerad i 21 valberedningar i börsnoterade svenska bolag med årsstämmor under 2015, varav som ordförande i två, säger Arne Lööw, Ägarstyrningsansvarig på AP4.

Fjärde AP-fondens Hållbarhets- och Ägarstyrningsrapport 2014/2015 kan läsas och hämtas här.
Rapporten är en av tre kompletterande rapporter, som tillsammans beskriver det arbete som AP4 bedriver. De två andra rapporterna är AP4:s Årsredovisning och AP-fondernas Etikråds Årsrapport.

För mer information, vänligen kontakta: