God avkastning i en osäker tid

Pressmeddelande
Fjärde AP-fonden (AP4) redovisar en god avkastning för helåret 2023 på 9,6 procent efter kostnader. Med ett resultat på 43,9 miljarder kronor ökade fondkapitalet till 499,6 miljarder kronor efter att 4,8 miljarder kronor överförts netto till pensionssystemet under året. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 11 procent jämfört med 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 65 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade i 56 valberedningar under året.

Efter den mycket svaga marknadsutvecklingen under 2022 så inleddes året med viss optimism på de finansiella marknaderna och en än starkare avslutning.

– Den goda avkastning som vår portfölj har levererat är resultatet av årets gynnsamma finansiella marknader och det löpande förvaltningsarbetet vi bedrivit under året. Till en betydande del beror det även på vårt mångåriga arbete med att kontinuerligt förbättra portföljens avkastnings- och riskegenskaper, säger Niklas Ekvall.

– AP4 grundades 1974 och vi kan med det summera ett framgångsrikt halvsekel. Vi bedriver idag en professionell global förvaltning, men fram till pensionsreformen 2001 var AP4 en i princip renodlad förvaltare av svenska aktier. Denna starka och långa tradition inom förvaltning av svenska aktier är i högsta grad fortfarande levande i vår kultur med stort fokus på ansvarsfull ägarstyrning. Drar vi ut tidshorisonten så långt som till starten av AP4, det vill säga 1974, har vi under 50 års tid levererat en årlig avkastning på 13 procent i genomsnitt, något vi är stolta över, säger Niklas Ekvall.

– AP4:s kostnadsnivå för 2023 var 0,08 procent av det förvaltade kapitalet. AP4 bedriver en kostnadseffektiv pensionsförvaltning och i en internationell kostnadsjämförelse var AP4:s kostnadsnivå 37 procent lägre än den för motsvarande pensionsfonder internationellt.

 – AP4:s arbete med att hantera klimatrisker i investeringsportföljen fortsätter att ge resultat över tid. Under 2023 minskade portföljens koldioxidutsläpp med ytterligare 11 procent. Sedan 2010 är denna minskning hela 65 procent, säger Niklas Ekvall.

– En ökande andel av AP4:s portfölj utgörs av investeringar med specifikt fokus på hållbarhetsomställningen. Under 2023 genomförde AP4 ett omfattande projekt för att uppdatera vår syn på viktiga hållbarhetstrender. Ambitionen är att förfina våra verktyg samt förstärka vår kompetens för att på ett ännu bättre sätt kunna identifiera investeringsmöjligheter som på lång sikt bedöms ge en god avkastning samtidigt som de på ett påtagligt sätt bidrar till omställningen. Under 2023 gjorde AP4 nya sådana tematiska hållbarhetsinvesteringar för 7,6 miljarder kronor och sedan 2020 uppgår dessa nyinvesteringar till 36,8 miljarder kronor, avslutar Niklas Ekvall.

Läs mer och ladda ner rapporten här

Nyckeltal för AP4:s verksamhet

2023

2022

Ingående fondkapital, mdkr

460,5

527,6

Flöden netto mot pensionssystemet, mdkr

-4,8

-4,7

Årets resultat, mdkr

43,9

-62,5

Utgående fondkapital, mdkr

499,6

460,5

Avkastning, efter kostnader, %

9,6

-11,9

Aktiv avkastning före kostnader, %

-3,4

-3,8

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

8,9

6,9

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

8,5

9,2

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %

0,06

0,05

Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %

0,02

0,03

Total förvaltningskostnadsandel, %

0,08

0,08

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.