AP4:s fondkapital ökade till 310 miljarder kronor

Med ett positivt resultat på 20 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 310 miljarder kronor under 2015. Totalavkastning uppgick till 6,8 procent efter kostnader. Den aktiva förvaltningen överträffade index för sjunde året i följd.

– Det är glädjande att AP4 fortsätter att leverera god långsiktig totalavkastning. Den har under de senaste tio åren uppgått till 6,7 procent efter kostnader i genomsnitt per år, vilket motsvarar en real avkastning på 5,5 procent per år, säger Mats Andersson, VD på Fjärde AP-fonden.

– AP4:s duktiga förvaltare har för sjunde året i rad har överträffat index. Bidraget under de senaste sju åren uppgår till nära 8 000 miljoner kronor, vilket kan ställas mot en årlig kostnad om cirka 100 miljoner kronor för att bedriva aktiv förvaltning, säger Mats Andersson.

– AP4 har under 2015 ytterligare ökat sina lågkoldioxidinvesteringar, vilket sänker klimatrisken i aktieportföljen, säger Mats Andersson. AP4 har under 2015, inför klimatmötet COP21 i Paris, i nära samarbete med bland annat FN samlat kapitalförvaltare världen över som mäter, offentliggör och minskar sina koldioxidavtryck i investeringarna. De uppsatta målen överträffades, fortsätter Mats Andersson.

– Vi får också glädjas åt att AP4:s sätt att bedriva förvaltning uppmärksammas och att AP4 under 2015 åter fått motta internationella utmärkelser för vårt sätt att arbeta, avslutar Mats Andersson.

  • Fondkapitalet ökade till 310 (295) miljarder kronor och resultat uppgick till 20(40) miljarder kronor. Under de senaste tre åren uppgår det sammanlagda resultatet till 98 miljarder kronor.
  • Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 6,8 (15,7) procent. Totalavkastningen före kostnader uppgick till 6,9 (15,8) procent.
  • Förvaltningskostnaderna är fortsatt låga, såväl i inhemsk som internationell jämförelse. Förvaltningskostnadsandelen för rörelsekostnader uppgick till 0,06 (0,07) procent. Inklusive provisionskostnader uppgick andelen till 0,11 (0,11) procent.
  • Valutaexponeringen var 27,0 (28,1) procent vid årets slut.
  • Under 2015 betalade AP4 ut 4,9 (5,1) miljarder kronor netto från fondkapitalet till pensionssystemet för att bidra till att täcka underskottet mellan ut- och inbetalningar i pensionssystemet. AP4 har totalt, sedan 2009, då systemets nettoflöden blev negativa betalat ut nära 30 miljarder kronor från fondkapitalet till pensionssystemet.

 

ÅRET I KORTHET, NYCKELTAL 2015-12-31 2014-12-31
Utgående fondkapital 31 dec, mdr kr 310,0 294,9
Årets resultat, mdr kr 20,1 40,2
Utbetalat netto till pensionssystemet, mdr kr -4,9 -5,1
Ingående fondkapital 1 jan, mdr kr 294,9 259,7
     
Förvaltningskostnadsandel rörelsekostnader, % av förvaltat kapital 0,06 0,07
Förvaltningskostnadsandel rörelse- och provisionskostnader, % av förvaltat kapital 0,11 0,11
     
Avkastning efter kostnader, % 6,8 15,7
     
Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år, % 9,7 10,5
Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 % 6,7                          7,6                     

 

Stockholm 19 februari 2016

Fjärde AP-fondens Årsredovisning 2015 kan läsas och hämtas här.

För mer information kontakta: