AP4 överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt

Fjärde AP-fondens totalavkastning uppgick till drygt 11 procent under 2012. Det positiva resultatet gav ett tillskott på 23 miljarder kronor till pensionssystemet. Det är fjärde året i rad som AP4:s aktiva förvaltning överträffar jämförelseindex och därmed levererar en bättre avkastning än passiv förvaltning. Fondkapitalet ökade till 230 miljarder kronor.

Fondkapitalet uppgick till 230 (210) miljarder kronor vid slutet av 2012. Under året betalade AP4 ut 3,8 (1,2) miljarder kronor netto från fondkapitalet till pensionssystemet.

  • Totalavkastningen efter kostnader uppgick till 11,2 (-0,7) procent. Totalavkastningen före kostnader uppgick till 11,3 (-0,7) procent. AP4 gynnades av sin höga aktieandel och av den positiva utvecklingen på världens aktiemarknader inklusive den svenska.
  • AP4:s reala (inflationsjusterade) avkastning över en tioårsperiod uppgick i genomsnitt till 5,8 procent per år. Därmed överträffades det av styrelsen uppsatta långsiktiga målet om 4,5 procents genomsnittlig real avkastning.
  • Den aktiva avkastningen överträffade jämförelseindex med 1,0 (0,2) procentenheter före kostnader.    Det motsvarar 1,8 (0,4) miljarder kronor. Det är fjärde året i följd som AP4:s aktiva förvaltning överträffar jämförelseindex och därmed levererar en bättre avkastning än passiv förvaltning. Förvaltningen överträffade även det av styrelsen uppsatta aktiva avkastningsmålet.
  • Årets resultat uppgick till 23,4 (-1,6) miljarder kronor.
  • Förvaltningskostnaderna uppgick till 179 (179) miljoner kronor, vilket innebar en förvaltningskostnadsandel om 0,082 (0,084) procent. Inklusive provisionskostnader motsvarade det 0,099 (0,095) procent.

– Det är glädjande att AP4:s aktiva förvaltning för fjärde året i rad levererade ett positivt resultat. Årets bidrag uppgick till 1,8 miljarder kronor. Sammantaget har AP4, sedan förvaltningen omorganiserades för fyra år sedan, bidragit med drygt 5,5 miljarder kronor i aktivt resultat, säger Mats Andersson, VD på Fjärde AP-fonden.

– Än mer glädjande och mer relevant är att AP4:s totalavkastning överträffade styrelsens lång-siktiga mål. Under de senaste tio åren har fondens reala avkastning, det vill säga justerat för inflation, uppgått till 5,8 procent per år, vilket kan jämföras med det av styrelsen uppsatta målet om 4,5 procent per år, tillägger Mats Andersson.

Stockholm 20 februari 2013

Fjärde AP-fondens årsredovisning 2012 kan läsas och hämtas på www.ap4.se

För mer information kontakta:
Mats Andersson, VD Fjärde AP-fonden, tfn: 08-787 75 51