Etikrådets årsrapport 2012

Under 2012 förde Etikrådet dialog med 118 bolag runt om i världen. Därutöver förde Etikrådets externa konsult dialog med 102 bolag för Etikrådets räkning. Etikrådet arbetar i allt större utsträckning förebyggande i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner.

Fokusområden för Etikrådet under 2012  var bland annat mänskliga rättigheter, affärsetik och miljöfrågor inom gruv-,  tobak- och kakaobranschen. Etikrådet har sett flera exempel på att dialoger är  ett effektivt verktyg för att påverka bolag att förbättra sitt  hållbarhetsarbete.

– Etikrådets gruvprojekt visar tydligt att förebyggande initiativ är ett  effektivt sätt att påverka bolag. Genom att lyfta fram såväl styrkor som  svagheter i bolagens hållbarhetsstrategier har vi i flera fall fått till stånd  förändringar där vi identifierat brister.  Det är just det som vårt förebyggande  arbete syftar till - att påverka och göra skillnad- så att bolag som vi fyra  AP-fonder investerar i agerar mer ansvarsfullt, säger Christina Hillesöy, ordförande Etikrådet.

Under 2012 har två av de bolag som Etikrådet fört dialog med på grund av  konventionsbrott hörsammat Etikrådets krav. Målen som Etikrådet satte upp när  dialogerna med Rio Tinto och Goldcorp inleddes är därmed uppfyllda. Rio Tinto  antog under året en policy mot utsläpp av avfall i floder och grunda vattendrag  i framtida gruvor. I dialogen med Goldcorp ställde Etikrådet och en grupp  kanadensiska investerare krav på att bolaget skulle säkerställa att mänskliga  rättigheter respekterades i pågående och framtida projekt. Detta ledde till att  bolaget tillsatte en oberoende utvärdering av mänskliga rättigheter och därefter  upprättade en handlingsplan som de har arbetat efter för att åtgärda bristerna.

– Dialogen med Goldcorp är ett bra exempel på hur vi tillsammans med andra  intressentgrupper kan påverka bolag i en positiv riktning. Etikrådets  diskussioner med Goldcorp har varit konstruktiva och bolaget har nu genomfört en  rad åtgärder. Bolaget säger själva att Etikrådets dialog inte bara lett till  avgörande förändringar för deras verksamhet i Guatemala utan även påverkat deras  övergripande hållbarhetsarbete och påpekar att de även får frågor från andra  gruvbolag som vill dra lärdom av deras erfarenheter, säger Christina  Hillesöy.

För mer information kontakta:
Christina Hillesöy,  Etikrådets ordförande 2013
Telefon: 08-555 17 123
E-post: info@etikradetapfonderna.se