AP-fonderna kommenterar Fair Trade Centers rapport

I Fair Trade Centers rapport ”Pushing the Planet to Retirement”, publicerad 2014-06-17, lyfts vikten av ansvarfull hantering av biologisk mångfald i AP-fondernas förvaltning.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna inklusive Etikrådet bevakar och engagerar sig i många hållbarhetsområden och branscher runt omkring i världen, vissa kopplade till den problemställning som lyfts i rapporten. Etikrådet gör det bland annat genom direkta kontakter med bolag där ambitionen är att påverka bolagen att ta större miljöansvar. AP-fonderna tar fram och stödjer resolutioner på bolagsstämmor och samarbetar även i olika investeringsinitiativ gällande bolagens miljöpåverkan. AP-fonderna har och gör olika investeringar som syftar till att premiera bolag med låg miljöpåverkan.

AP-fonderna inklusive Etikrådet är väl medvetna om att biologisk mångfald och ekosystemtjänster är viktiga för bolag och för samhället i stort och följer därför diskussionen och utvecklingen inom detta område.  I många av Etikrådets bolagsdialoger ingår frågor kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Etikrådet anser att det är viktigt att utnyttjandet av naturresurser kommer landets befolkning till del.

Läs gärna mer i Etikrådets senaste årsrapport där engagemang i flera av de berörda problemområdena beskrivs. Ni hittar rapporten på www.etikradet.se.