AP-fonderna utvecklar Etikrådets uppdrag

Nyhet
I takt med att föredömlig förvaltning integreras i AP-fondernas förvaltningsstrategier och målsättningar har Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden gemensamt beslutat att se över Etikrådets uppdrag. I samband med detta meddelar John Howchin, Etikrådets generalsekreterare sedan 2009, att han lämnar sin roll.

AP-fondernas etikråd bildades 2007 som ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, med uppdraget att genom dialog och engagemang påverka globala portföljbolag att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. Sedan bildandet har Etikrådet fört dialoger med några tusen börsnoterade utländska företag. Parallellt har hållbarhet integrerats i allt större utsträckning och fått ett stort fokus i AP-fondernas förvaltningsstrategier och processer. Det är mot den bakgrunden som AP-fonderna nu gemensamt beslutat att se över Etikrådets uppdrag och strategi med syfte att Etikrådet ytterligare ska stärkas för att även framöver vara en väsentlig del av AP-fondernas gemensamma hållbarhetsarbete. 

Kristin Magnusson Bernard, vd AP1, Eva Halvarsson, vd AP2, Kerstin Hessius, vd AP3, och Niklas Ekvall, vd AP4, uttalar sig gemensamt:

 - Etikrådet spelar en oerhört viktig roll för att genom dialog och engagemang driva positiv förändring hos utländska bolag där de svenska AP-fonderna är ägare. Det målmedvetna arbetet har lyft fram dialogen som ett effektivt verktyg för ett förbättrat hållbarhetsarbete och långsiktigt bättre avkastning – ett arbete som kommer fortsätta att utvecklas. John Howchin har med stort engagemang och gott ledarskap varit avgörande för att ta Etikrådet dit det är idag. Vi vill tacka honom för hans mycket goda insatser och önska honom varmt lycka till i framtiden. 

Generalsekreterare John Howchin kommenterar:

 - AP-fonderna och Etikrådet har idag en stark ställning, både nationellt och internationellt och ses som ett föredöme när det kommer till ansvarsfulla och hållbara investeringar. Det har varit en lärorik och intressant tid där jag både haft möjlighet att bidra till en hållbar utveckling och på nära håll fått följa den snabba positiva utveckling inom hållbarhet som skett inom förvaltning och ägarstyrning. Den översyn som nu initieras är ett naturligt tillfälle för mig att lämna rollen som generalsekreterare efter 12 år. Jag vill tacka för förtroendet jag fått under den här tiden och det är med stolthet jag avslutar mitt uppdrag.

En tillförordnad generalsekreterare med ansvar för den löpande verksamheten kommer att utses inom kort.

För mer information kontakta:
Peter Lundkvist, Styrelseordförande i Etikrådet, peter.lundkvist@ap3.se 0709 517 244