AP-fondernas etikråd utvecklas för att driva positiv förändring än mer effektivt

Nyhet
AP-fondernas etikråd utvecklas som en följd av en översyn som gjorts under året. Beslut har tagits att rekrytera en chef för AP-fondernas etikråd som bland annat ska forma ett kansli för att fortsätta driva positiv förändring i bolag där AP-fonderna har ägande.

Sedan starten 2007 har AP-fondernas etikråd (Etikrådet), ett samarbete mellan AP1, AP2, AP3 och AP4, byggt upp en stark ställning både nationellt och internationellt och spelar idag en viktig roll för att genom dialog och engagemang driva positiv förändring hos främst utländska bolag där de svenska AP-fonderna är ägare.

Parallellt har hållbarhetsfrågor integrerats i allt större utsträckning och fått ett stort fokus i respektive AP-fonds förvaltningsstrategier och investeringsprocesser. Det är mot den bakgrunden som AP-fonderna nu gemensamt sett över uppdrag och strategi för att Etikrådet ska fortsätta vara en viktig samverkanspart och väsentlig del av AP-fondernas gemensamma hållbarhetsarbete. 

Bland annat har Etikrådets syfte tydliggjorts och långsiktiga mål för verksamheten har fastställts. Etikrådet ska verka för att AP-fonderna fortsätter vara globala föredömen i hållbarhetsfrågor. Etikrådet ska också vara ett stöd för AP-fonderna i komplexa och väsentliga hållbarhetsfrågor i syfte att nå de mål AP-fonderna själva satt upp.

Tidigare har en genomlysning av AP-fondernas innehav i noterade utländska innehav genomförts två gånger om året. Denna utökas nu till att även omfatta företagskrediter. Syftet med denna genomlysning är att upptäcka om innehaven kan associeras med kränkningar av internationella konventioner som Sveriges riksdag ratificerat.

För att kunna leverera på den nya strategin har även Etikrådets organisation setts över. Den kommer bestå av en styrelse med en ledamot från varje fond som tillsätts av respektive vd. Etikrådets kansli förstärks och utökas genom rekrytering av tre roller, en chef för AP-fonderna etikråd samt två hållbarhetsanalytiker.

Kristin Magnusson Bernard vd AP1, Eva Halvarsson vd AP2, Staffan Hansén vd AP3 och Niklas Ekvall vd AP4 uttalar sig gemensamt:

- Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden samverkar inom hållbarhet i syfte att stärka AP-fonderna som föredömliga förvaltare och ansvarsfulla ägare. Utvecklingen inom och synen på hållbarhet har utvecklats i snabb takt de senaste åren vilket ställer allt högre krav på vårt eget hållbarhetsarbete. Därför är det viktigt att vi tar ansvar och vidareutvecklar Etikrådet så att det goda arbete som görs kan fortsätta utvecklas. Etikrådet är ett mycket viktigt samverkansorgan för AP-fonderna som ger oss möjlighet att resurseffektivt hantera möjliga hållbarhetsrisker och därmed också uppnå bättre resultat för inkomstpensionssystemet både idag och framgent.  

 

För ytterligare information:

Magdalena Håkansson, ordförande AP-fondernas etikråd: magdalena.hakansson@ap1.se

Sara Christensen, Kommunikationschef, AP1:
sara.christensen@ap1.se +46 (0)70-968 1250

Ulrika Danielson, Kommunikationschef AP2:
ulrika.danielson@ap2.se +46 (0)70-950 1613

Lil Larås Lindgren, Kommunikationschef AP3:
lil.lindgren@ap3.se +46 (0)70-951 7223

Karoline Hammar, Kommunikationschef AP4:
karoline.hammar@ap4.se +46 (0)70-603 4553

 

AP-fondernas etikråd (Etikrådet)

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan AP1, AP2, AP3 och AP4 vad gäller hållbarhetsfrågor i syfte att stärka AP-fonderna som föredömliga förvaltare och ansvarsfulla ägare, med ett starkt förtroende och anseende. Samarbetet syftar till att uppnå en positiv påverkan på portföljbolag och portföljbolagens värdekedjor utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Samverkan i Etikrådet har en stark ställning både nationellt och internationellt och spelar idag en viktig roll för att genom dialog och engagemang driva positiv förändring hos utländska bolag där de svenska AP-fonderna är ägare.

Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt globalt med bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.
Läs mer på
www.etikrådet.se