AP-fondernas etikråds samverkan ger resultat

Nyhet
Etikrådet ser tydliga resultat av samverkan för påverkansprocesser. Under 2020 har teknikbolagens integritetsfrågor och påverkan på klimatomställningen stått högt på agendan. Det visar sig tydligt att samverkan är avgörande för att uppnå effekt i viktiga frågor som kräver utveckling och förändring.

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har sedan 2007 påverkat globala portföljbolag att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. En nyckelfaktor för framgång i dialog­­arbete är samverkan mellan olika aktörer. ­­­­

Förväntansdokument påverkar techbolagen

Under 2020 har Etikrådets drivit ett projekt kring mänskliga rättigheter och teknikbolag. Skälet är brister kring hur plattformarna kan användas ur ett integritetsperspektiv.

Starten för projektet var att ta fram ett förväntansdokument, vilket Etikrådet gjort tillsammans med Danish Institute for Human Rights (DIHR). Förväntansdokumentet ger vägledning, som Etikrådet och andra investerares kan använda vid påverkan på Facebook, Google och Twitter, för att de ska ta fram policyer och arbeta med mänskliga rättigheter och specifikt frågor kring integritet.

”Etikrådets mål med förväntansdokumentet var att skapa en plattform för dialog om policyer och ökad transparens kring integritetsfrågor. Det är förhoppningsvis inte enbart en plattform för oss och andra investerare utan även för andra intressenter som är engagerade i frågorna. Facebook har tagit fram nya policys och riktlinjer i linje med våra förväntningar”, säger John Howchin Generalsekreterare i Etikrådet.

Prestigefyllt pris för framgångsrikt gruvprojekt

Gruvprojektet eller Investor Mining and Tailings Safety Inititative som Etikrådet och Church of England Pensions Board leder, tilldelades i september 2020 PRI:s prestigefulla pris Stewardship Project of the Year Award som årligen delas ut till det mest framgångsrika påverkansprojektet drivet av investerare. Projektets syfte är att kartlägga och öka transparensen av säkerheten vid alla avfallsdammar i världen. Bakgrunden är den tragiska gruvdammsolyckan 2019 i Brasilien. Samverkan är i fokus även i detta projekt där en bra samarbetsmodell etablerats mellan globala bolag, investerare och FN-organisationer.

Klimatfrågan ständigt central 

Samverkan mellan olika aktörer är även avgörande för att klara klimatomställningen. Etikrådet är aktiv i Climate Action 100+ projektet där projektet i sin tur tar fram planer för omställningen av sektorer som har stora utsläpp som till exempel tunga transporter, stål, flyg och cement.

”Planerna bygger på de tekniska alternativ som finns tillgängliga idag, som är skalbara och där det finns synergier mellan de olika sektorerna. Omställningen har tagit fart och det är hårt tryck på de här sektorerna”, säger Christina Olivecrona ordförande Etikrådet 2020.

Läs mer om Etikrådets företagsdialoger och andra engagemang i Etikrådets årsrapport för 2020

För eventuell ytterligare information kontakta:

John Howchin, Generalsekreterare AP-fondernas etikråd,
telefon: 08 – 555 17 176 john.howchin@etikradet.se

Christina Olivecrona, Ordförande AP-fondernas etikråd, ordförande i Etikrådet 2020
telefon: 031 – 704 29 00 christina.olivecrona@ap2.se

Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med globala bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.