AP4 positiva till utökade investeringsmöjligheter med anledning av covid-19

Nyhet
AP4 har lämnat remissyttrande avseende promemorian ”Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (Fi2020/03029/FPM)”. AP4 ställer sig positiv till förslaget som tillfälligt och med anledning av covid-19 höjer ägarandelsbegränsningen från 10 till 15 procent.

Förslaget ger AP-fonderna utökade möjligheteter att investera i, och därmed också stötta de bolag som vi långsiktigt tror på, men som nu och för en obestämd tid framåt behöver stöd beroende på omständigheter utanför bolagens kontroll.

AP4 menar att det är helt centralt för att åtgärden i realiteten ska kunna utnyttjas och ge den effekt som eftersträvas att lagändringen så skyndsamt som möjligt implementera och sedan gäller under en tillräckligt lång tid.

Läs remissvaret här