AP4 tillsammans med IÄF värnar möjligheten till fysiskt deltagande på bolagsstämmor

Nyhet
Det finns bolag på Stockholmsbörsen som överväger att ändra i bolagsordningen för att öppna upp för möjligheten att genomföra helt digitala årsstämmor. Bakgrunden till det är att vid årsskiftet ändrades aktiebolagslagen för att göra det möjligt för bolag att hålla helt digitala stämmor.

I ett gemensamt uttalande via organisationen Institutionella ägares förening, IÄF, som AP4 är medlem i, tydliggör man behovet av att fortsätta erbjuda fysiska stämmor - med möjlighet att delta digitalt - och menar att det inte finns anledning till eller behov av, att ändra börsbolagens bolagsordningar.

IÄF värnar den fysiska bolagsstämman och anser att den svenska modellen för bolags- och ägarstyrning grundar sig på engagerade och ansvarstagande ägare och där är möjligheten till fysiskt deltagande på bolagsstämmor central. Helt digitala stämmor slår mot aktieägares möjlighet att göra sin röst hörd.

Utöver att inte kunna göra sin röst hörd på samma sätt som på en fysisk stämma innebär digitala stämmor, utan möjlighet till att delta fysiskt, stora risker vad avser enskilda aktieägares möjligheter att överhuvudtaget utöva sin rösträtt. Det är oklart vem som bär ansvaret och vad som händer om den digitala uppkopplingen bryts under pågående bolagsstämma. Lagstiftaren hänvisar till att i sådana fall föra separata rättsprocesser. Detta är ett förfarande som inte är tillfredsställande för att hantera sådana risker och det visar med all tydlighet på olämpligheten med rent digitala stämmor utan möjlighet till fysiskt deltagande.

- Som aktiva ägare på Stockholmsbörsen ser AP4 vikten av att säkerställa att alla aktieägare i alla situationer kan utöva sin rösträtt och att uppmuntra till ett engagerat ägande oavsett om man är storägare eller inte, det är en viktig del av den svenska ägarmodellen som vi värnar varmt. Vi kommer därför inte ge stöd till förslag till ändring av bolagsordningar som medger möjlighet till digitala stämmor utan möjlighet till fysiskt deltagande, säger Thomas Ehlin, ägarstyrningsansvarig på AP4.

Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning möjliggör redan idag – utan ändring av bolagsordning – att aktieägare ges möjlighet att delta digitalt – så kallade hybridstämmor – det vill säga att aktieägarna kan välja att delta digitalt eller genom fysiskt deltagande.

Läs mer här