AP4 välkomnar lagrådsremissen för steg två avseende ändrade placeringsregler

Nyhet
Fjärde AP-fonden välkomnar att Pensionsgruppen och Finansdepartementet i lagrådsremissen ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna” har tagit hänsyn till ett antal av de synpunkter som inkom från remissinstanser avseende promemorian ”Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna Fi2017/02972/FPM”, vilken presenterades i juli 2019.

-Förändringarna i förhållande till promemorian är steg i rätt riktning för att ge AP-fonderna placeringsregler som är jämförbara med andra internationella investerare. De är dock inte så långtgående som Fjärde AP-fonden har förordat, till exempel avseende möjligheten att direktinvestera i infrastrukturbolag, att saminvestera med andra institutionella ägare i onoterade bolag och en högsta ägarandel i riskkapitalföretag om 50 procent, menar Niklas Ekvall, vd på AP4.

AP4 menar att Lagrådsremissens förslag om en ökad ägarandel i riskkapitalföretag från 30 till 35 procent, möjlighet för sådant riskkapitalbolag att investera i illikvida krediter samt möjligheten att göra direktinvesteringar i onoterade bolag vid sidan av riskkapitalfonder ger bättre förutsättningar att långsiktigt och kostnadseffektivt investera i onoterade tillgångar, vilket i förlängningen kommer att vara till gagn för pensionssystemet.