AP4:s årsredovisning för 2001 publicerad

Fjärde AP-fondens årsredovisning för 2001 är nu publicerad.

2001 i sammandrag:

  • Vid årsskiftet 2000/2001 omfördelades Första-Fjärde AP-fondernas tillgångar och fonderna erhöll vardera tillgångar till ett värde av 134,0 mdr, fördelat på 70 % räntebärande tillgångar och 30 % aktier.
  • Den planerade organisationsuppbyggnaden är klar och samtliga nyckelbefattningar samt alla verksamhetskritiska funktioner är på plats, sedan hösten 2001.
  • Fondens placeringstillgångar upptagna till marknadsvärden minskade under året från 134,0 mdr till 131,6 mdr.
  • Totalavkastningen på placeringstillgångarna under 2001 uppgick till -5,0 %, vilket skall jämföras med -4,5 % för ett vägt jämförelseindex.
  • Avkastningen för svenska aktieportföljen uppgick till -12,7 %, vilket var 2,1 procentenheter bättre än referensindex.
  • Avkastningen för globala aktieportföljen uppgick till -10,6 % jämfört med -7,7 % för referensindex.
  • Avkastningen för nominella räntebärande tillgångar uppgick till 4,2 %, vilket var 1,6 procentenheter lägre än referensindex.
  • Det marknadsvärderade resultatet uppgick till -6,9 mdr.
  • Fondkapitalet, mätt till marknadsvärde och efter tillägg för överföringar, har minskat från 134,0 mdr (1 januari 2001) till 131,6 mdr.

- Ett helt nytt och stort tillgångsslag, räntebärande placeringar, har under året adderats till fondens förvaltning. Organisationen är på plats och implementeringen av en modern affärsfilosofi har påbörjats. Perspektivet är globalt och affärsidén tar sikte på att skapa överavkastning genom fokus på duration, avkastningskurvors lutning samt land- och kreditrisker, säger VD Thomas Halvorsen.