AP4:s remissvar på buffertkapitalsutredningen

Fjärde AP-fondens remissvar på buffertkapitalsutredningen (SOU 2012:53) - en effektivare förvaltning av pensionsreserven.

Det är Fjärde AP-fondens uppfattning att fonden genom att vara en långsiktig  och engagerad ägare förbättrar chansen att på sikt öka avkastningen på de medel  som förvaltas. Med andra ord finns det all anledning att slå vakt om dessa  möjligheter när och om förändringar av förvaltningen föreslås/genomförs. En  förutsättning för att lyckas är dock att det finns en governance-modell som gör  detta möjligt. Det handlar bland annat om att ha ett väl anpassat regelverk och  regler för styrning och uppföljning.

Med detta som bakgrund följer nedan Fjärde AP-fondens synpunkter på  Buffertkapitalsutredningens förslag. Synpunkterna har begränsats till att gälla  Första till Fjärde AP-fonden. Sjätte AP-fondens mandat och bakgrund skiljer sig  i väsentlig utsträckning från AP1-AP4.