AP4:s remissyttrande avseende Fi2019/01595/FPM Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna

Nyhet
AP4 har lämnat remissyttrande avseende Finansdepartementets promemoria ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna”.

Promemorian syftar till att öka möjligheterna för AP-fonderna att öka kostnadseffektiviteten, avkastningsmöjligheterna och långsiktigheten när det gäller placeringar i illikvida tillgångar, men även att ge AP-fonderna liknande förutsättningar som andra jämförbara institutionella investerare.

AP4 menar att förslagen som läggs fram innebär fortsatt stora begränsningar och inte ger de möjligheter som behövs för att nå det önskade syftet. Det är angeläget att nu skapa ett regelverk som ger AP-fonderna tillräcklig flexibilitet för att kunna verka i en snabbt föränderlig finansmarknad under många år framåt.

AP4 föreslår därför att utökade direktinvesteringsmöjligheter i onoterade tillgångar införs såsom saminvesteringar och sidoinvesteringar i onoterade bolag, investeringar i onoterade infrastrukturbolag samt onoterade krediter.