AP4:s svar på betänkandet om Förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 2013:65)

Svaret koncentreras till de delar som har direkt koppling till frågor om bolagsstyrning. Dock kan beträffande föreslagna kapitaltäckningsregler anföras att det är viktigt att konkurrensen mellan olika aktörer, svenska och utländska, sker på lika villkor.

Sammanfattningsvis anser Fjärde AP-fonden följande:

  • Antalet uppdrag för styrelseledamöter i finansiella bolag - en fast begränsning av antalet uppdrag är olyckligt, bland annat beroende på att det är stora skillnader i vad en enskild ledamot klarar av samt respektive uppdrags karaktär.
  • Prövning av ledamots lämplighet - myndigheten bör inte ha som uppgift att ta hänsyn till hela styrelsens samlade kompetens. Detta är ägares och valberednings ansvar.
  • Mångfald - en fast mångfaldspolicy kan leda till suboptimerade styrelser.
  • Finansinspektionens möjlighet till sanktionsavgifter - sammantaget kan det bli svårt att rekrytera personer till instituts styrelser, beroende på den föreslagna storleken på sanktionsavgiften, osäkerheten på vilka grunder den kan utdömas och därmed svårigheten att teckna försäkringar för densamma. Finansinspektionen tilldelas med förslaget även flera roller/stolar såsom regelutförare, åklagare och domare. Rimligtvis borde dessa olika roller skiljas åt för att garantera rättsäkerhet för styrelseledamöter.
  • Nomineringskommittéer - AP4 instämmer i bedömningen att de inte behöver införas i svensk rätt.
  • Relationen mellan fast och rörlig lön - AP4:s uppfattning är ersättning till ledande befattningshavare primärt är bolagsstyrelsens ansvar.

Se hela uttalandet här.