AP4:s syn på investeringar och hållbarhetsarbete med anledning av frågor från medier

Nyhet
AP4:s vd Niklas Ekvall har intervjuats och sampublicerats av TV4 och Dagens Industri gällande investeringar i energi-, kraft- och råvarubolag. Med anledning av det vill vi komplettera med fakta och förtydliga informationen.

AP4 investerar i ett urval av energibolag, kraftbolag och råvarubolag som är helt nödvändiga för ett fungerande samhälle idag och som också har mål och ambitioner att bidra till en framgångsrik klimatomställning. Denna typ av bolag utgör 2-3 procent av vår totala portfölj, och de bolag vi äger utvinner till exempel metaller och mineraler som är helt nödvändiga för elektrifieringen av samhället eller är stora investerare i förnyelsebar energi.  

AP4 tar klimatförändringen på mycket stort allvar, det är en av de största riskerna för vårt samhälle och påverkar också förutsättningarna att utföra vårt uppdrag att ge en god avkastning åt Sveriges pensionärer.

Vi har sänkt portföljens CO2-utsläpp med 65 procent sedan 2010 och vi väljer bort närmare 75 procent av bolagen inom energi, kraft och råvaror för att de inte uppfyller våra krav. För att kunna ingå i vår portfölj måste bolagen ha mål och planer om att vara i linje med Parisavtalet samt ha förutsättningar och ambitioner att på ett positivt sätt kunna bidra till den nödvändiga klimatomställningen.  

Ett bolag vi fick frågor om är det franska energibolaget TotalEnergies

TotalEnergies är ett integrerat energibolag med ambitionen att vara nettonoll år 2050. Bolaget har ökat ambitionsnivån att reducera utsläppen 2015-2030 från tidigare 30 till nu 40 procent. Bolaget är i framkant av omställningen inom energibranschen, är även stora på gas som EU har beslutat vara en hållbar investering under omställningsfasen. TotalEnergies är en stor investerare i förnyelsebar energi – de hade en investeringsbudget för förnyelsebart på 50 mdkr 2023. De närmaste åren kommer TotalEnergies investeringar inom förnyelsebart att bli större än inom olja och gas. 

När AP4 väljer att vara ägare så arbetar vi aktivt och långsiktigt genom att föra dialog med dessa bolag, lägga förslag och rösta på stämmor och arbeta i valberedningar. Vi ställer krav och följer bolagen och påverkar dem för att påskynda sitt omställningsarbete.  Målet är att reducera världens växthusgasutsläpp så fort som det är möjligt inom ramarna för ett fungerande samhälle. 

AP4 arbetar sedan lång tid med hållbarhet som en integrerad del av investeringsverksamheten 

AP4 arbetar sedan flera decennier ambitiöst och målmedvetet med att integrera hållbarhet i vårt investeringsarbete, med en ambition att ständigt ligga i internationell framkant. Idag finns hållbarhet som en del av allt vi gör:

 • AP4 har sänkt portföljens växthusgasutsläpp med 65 procent sedan 2010. Vi har delmålet att halvera utsläppen mellan 2020 och 2030, för att ha nettonollutsläpp senast 2040. Detta är ambitiösa mål som kräver att bolagen minskar sina utsläpp.  
 • Vi introducerade lågkoldioxidstrategier redan 2012, vilka vi sedan dess på ett betydande sätt utvecklat och idag använder på hela vår globala aktieportfölj.  
 • Vi har gjort ett stort och ökande antal tematiska hållbarhetsinvesteringar med ambitionen att dessa dels ska ge god avkastning dels på ett påtagligt sätt bidra till den nödvändiga omställningen. Sedan 2020 har AP4 totalt gjort sådana nyinvesteringar på 37 miljarder kronor, varav under 2023 närmare 8 miljarder kronor. Detta är bolag med inriktning mot till exempel förnyelsebar energi, elektrifiering och återvinning. 

AP4 tar ansvar genom att investera i för samhället nödvändiga bolag, även om de har klimatutmaningar  

Energibolag, kraftbolag samt råvarubolag utgör 2-3 procent av AP4:s totala portfölj. 

AP4 investerar i ett urval av bolag verksamma inom dessa branscher. De bolag vi investerar i är nödvändiga för ett fungerande samhälle idag och även för att världen ska kunna göra en klimatomställning i linje med Parisavtalets mål. Det är till exempel gruvbolag som utvinner mineraler och metaller nödvändiga för elektrifieringen av samhället och energibolag som är stora investerare i förnyelsebar energi som vind- och solkraft. 

Utan tvekan har bolag inom dessa sektorer stora utmaningar inom klimat, miljö respektive arbetsförhållanden. De bolag vi har valt att ha kvar i vår portfölj är viktiga för samhälle och omställning, och vi vill ta ansvar som ägare för att påverka och driva på utvecklingen.  

AP4 ställer krav som ägare  

AP4 investerar i de energibolag, kraftbolag och råvarubolag som vi bedömer har störst förutsättningar att bidra till omställningen samtidigt som de är ekonomiskt bärkraftiga. För att kunna ingå i vår portfölj måste bolagen ha:  

 • planer och mål förenliga med Parisavtalet. Bolagen ska ha ambitionen att ha nettonollutsläpp senast 2050 och de ska ha konkreta delmål på vägen dit. 
 • betydande och växande investeringar som stöttar omställningen (för energibolag investeringar i fossilfri energi). 
 • en vilja att ställa om, samt ha förutsättningar att göra en skillnad. 

Det innebär att nära 75 procent av energi-, kraft- och råvarubolagen väljs bort för att de inte uppfyller våra krav. 

Vårt angreppssätt innebär att vi äger färre bolag och är större ägare i de bolag som vi äger, vilka vi också har mycket god kunskap om. Detta ökar signifikant förutsättningarna för att som ägare driva påverkan.  

AP4 påverkar som aktiv ägare 

Huvudmålet är att världens växthusgasutsläpp ska minska för att begränsa klimatförändringen. AP4:s möjligheter att bidra till detta är störst när vi stannar kvar som ägare och för aktiv dialog och påverkan.  

 • Under 2023 hade vi över 200 möten med bolag i de mest klimatintensiva branscherna. 
 • Vi samverkar med andra investerare för ökad tyngd i dialoger med bolagen, bland annat genom Climate Action 100+ och Transition Pathway Initiative. Dessa initiativ bidrar även med rapportering om bolagens omställning, till nytta för alla intressenter. 
 • Tillsammans med andra investerare lägger vi på årsstämmor aktieägarförslag om klimatmål och transparent rapportering, och vi gör vår röst hörd och röstar på stämmor i de klimatintensiva bolag som vi äger.  
 • Vi betonar vikten av att bolagsledningarnas ersättningar ska vara kopplade även till miljömål och inte bara finansiella mål. 

 

AP4 har fått ett flertal utmärkelser genom åren för sitt hållbarhetsarbete 

 • AP4 erhöll utmärkelsen “Sovereign Wealth Fund of the Year” vid Sustainable Investment Awards både 2022 och 2023 för vårt arbete med klimatstrategier i förvaltningen. 
 • Global Pension Transparency Benchmark, rankade AP4 främst 2022 och på fjärde plats 2023 inom kategorin hållbarhetsrapportering bland 75 av de största pensionsfonderna i världen. 
 • Vi erhöll bland annat utmärkelsen Public Pension Fund vid Investment & Pensions Europe Awards 2023 och European Pension Fund of the Year 2022.  
 • Asset Owners Disclosure Project rankade AP4 främst bland världens 100 största pensionsfonder 2018 vad gäller transparent klimatrapportering.