AP4:s tematiska hållbarhetsanalys

Nyhet
Investeringar med specifikt fokus på klimatomställning ökar i snabb takt. AP4 analyserar därför löpande hållbarhetstrender samt letar aktivt investeringsmöjligheter som på lång sikt kan både bidra till klimatomställningen och ge en god förväntad avkastning.

AP4:s tematiska hållbarhetsinvesteringar bygger på den analys som AP4 gjorde första gången 2018 och som nu uppdaterats inför 2024.

– Den uppdaterade analysen gav såväl kunskapsutveckling som förfinade verktyg för vår förvaltningsorganisation. Båda dessa aspekter är viktiga för vårt fortsatta arbete med att identifiera bra, väl avvägda tematiska hållbarhetsinvesteringar, förklarar Mikael Anveden, chef för Portföljanalys på AP4.

Mikael Anveden, Chef för Portföljanalys på AP4.

Den tematiska analysen tog utgångspunkt i en bred omvärldsanalys, och till att börja med identifierades de megatrender som utgör ett spektrum av skeenden inom till exempel konsumentbeteende och teknologi samt även centrala trender som exempelvis begränsning av växthusgasutsläpp och förlust av biologisk mångfald.

– Dessa trender förändras i olika takt och har olika effekt på klimatet fram till år 2030, vilket är den horisont vi valt att fokusera på i den här analysen. Vi började därför med att diskutera och ranka relevanta megatrender utifrån betydelse för klimatet 2030 och förändringstakten i själva trenden, fortsätter Mikael Anveden.

Därefter sammanfattades de mest relevanta megatrenderna och grupperades i fem investeringsteman där varje enskilt tema står för en stor del av koldioxidutsläppen i samhället. Tillsammans utgör de cirka 90 procent av de globala utsläppen. Dessa investeringsteman valdes ut:

  • Fossil utfasning inom energi - system: smart, effektiv och flexibel produktion av fossilfri energi
  • En renare industri: produktion, användning och återvinning av klimatvänliga material och produkter
  • Fossilfria transporter: effektiva och hållbara passagerar- och godstransporter
  • Levande biosfär: hållbar förvaltning av mark och vatten, jordbruk, skogsbruk och bevarande av den biologiska mångfalden
  • Gröna byggnader och infrastruktur: klimatvänlig design, konstruktion, användning och återvinning av byggnader och infrastruktur

Utifrån varje identifierat Investeringstema sammanställdes sedan konkreta områden med möjlighet att investera i för AP4.

Enskilda investeringsområden förändras över tid och kan vara mer eller mindre mogna. Därför har AP4 utvecklat ett ramverk för att aktivt och löpande utvärdera investeringsområden.

– Prioriteringen av investeringsområden utgick från två dimensioner. Den ena är attraktivitet och definieras som marknadsstorlek och tillväxt samt regulatorisk med-/motvind.

Den andra är investerbarhet och definieras som teknisk mognad och är kopplad till relevanta megatrender samt förväntat inflöde av kapital. Dessutom är så klart betydelsen för klimatomställningen central, poängterar Mikael och fortsätter:

- Vi behåller fokus på de områden där vi genomfört investeringar under flera år såsom vindkraft och solkraft, men vi har även identifierat områden som är intressanta att bevaka framåt. Exempel på det är biomaterial från trä och gröna metaller.

Som ett resultat av arbetet med den tematiska analysen har AP4 högaktuella och fortsatt relevanta investeringsområden att arbeta vidare med.

– En viktig aspekt är just att hitta ett arbetssätt för att kontinuerligt bevaka och uppdatera de underliggande investeringsområdena. Vi har skapat ett årshjul för arbete med den tematiska analysen och en ny arbetsgrupp har ansvar för att bevaka teman och utbilda organisationen.

Nu fortsätter arbetet med kunskapsutveckling och utvärdering av konkreta investeringsmöjligheter. Den teknologiska utvecklingen går snabbt och typiskt är kostnaden för en viss teknik avgörande för dess framgång.

– Här följer vi noggrant utvecklingen inom till exempel vätgasframställning, energilagring och koldioxidinfångning. Samtidigt som vind och sol är en grund i klimatomställningen vill vi beakta en helhet, avslutar Mikael.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår årsredovisning 2023