AP4:s yttrande rörande Europeiska kommissionens förslag till direktiv

Fjärde AP-fondens yttrande rörande Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrad könsfördelning i börsnoterade bolagsstyrelser (Ju2012/7504/L1).

Fjärde AP-fonden stöder inte Europeiska kommissionens förslag till direktiv.  

Fjärde AP-fonden hade vid halvårsskiftet, juni 2012, en svensk aktieportfölj  med ett marknadsvärde om cirka 40 miljarder kronor. Det innebär att fonden är  bland de större institutionella ägarna på svensk aktiemarknad. Inräknat  internationella aktieinvesteringar uppgick aktieportföljen till ett värde av  cirka 125 miljarder kronor.

Fjärde AP-fondens erfarenhet från noterade bolag är att aktiv ägarstyrning  bidrar till ökad genomlysning/transparens i bolaget och främjar bolagets  möjligheter att uppnå långsiktig värdetillväxt.

Ett mycket viktigt verktyg för aktieägarna är att genom en valberedning  föreslå en väl sammansatt styrelse. Förutom kompetens och erfarenhet är mångfald  viktigt. Fjärde AP-fonden förordar och anser att mångfald, vilket är ett vidare  begrepp än enbart könsfördelning, bidrar till bra styrelser. Mångfald innebär  förutom kön även bland annat ålder, bakgrund med olika erfarenheter och  kompetenser. Fjärde AP-fonden försöker inom ramen för detta att eftersträva jämn  könsfördelning.

Styrelsen i ett bolag är ägarnas valda representanter. Ledamöterna är utvalda  efter sin kompetens och erfarenhet för att på bästa vis tillvarata och ytterst  bära ansvaret för det enskilda bolaget och ägarnas intressen. Aktieägarna i  bolaget ska alltid ha rätten att kunna välja de styrelseledamöter som anses vara  bäst lämpade för det aktuella styrelseuppdraget.

Fjärde AP-fonden har ett mycket långt mandat som förvaltare av medel inom det  svenska inkomstpensionssystemet. Fondens möjligheter att lämna en hög avkastning  till nuvarande och kommande pensionärer är starkt beroende av en väl fungerande  aktiemarknad med ett utbud av noterade bolag. Det ökar fondens chanser att över  tid skapa en hög avkastning till gagn för svenska pensionärer. Det är därför av  vikt att noterade bolags aktieägare, vilka bär risken också har full möjlighet  att påverka och tillsätta bästa möjliga styrelse för att bäst kunna främja det  enskilda bolagets intressen.

Stockholm 2012-12-04

FJÄRDE AP-FONDEN