Bra att en oberoende utredning av Rikshem gjorts, säger ägarna

Den oberoende granskning av Rikshems representation, resor och förekomsten av intressekonflikter, som genomförts av KPMG, är nu klar.

Ägarna till Rikshem, AMF och AP4, har följt medierapporteringen kring bolaget och anser att det är mycket tillfredställande att resultatet av den av Rikshems styrelse initierade oberoende utredningen nu offentliggjorts.

- Det är viktigt att alla intressenter nu kan få en tydlig bild av vad som skett, vilka åtgärder som vidtas för att återställa förtroendet för bolaget och förhindra ett upprepande, säger Mats Andersson, VD på AP4.

- Vi delar Rikshems styrelses uppfattning att de avvikelser som framkommit är allvarliga. Det kommer nu naturligen eftersom det inte rått full enighet inom styrelsen även ske diskussioner på ägarnivå utifrån det som förevarit.