Etikrådet kommenterar sitt engagemang i Goldcorp

Etikrådet är medvetna om anklagelserna som har riktats mot Goldcorp om att företaget bland annat inte respekterar mänskliga rättigheter och urfolks rättigheter för samhällena kring Marlingruvan Det är just därför AP-fondernas Etikråd sedan flera år ställer krav på och verkar för att Goldcorp ska bedriva sin verksamhet i enlighet med internationella konventioner.

Elisabeth Lundgren, Aron Lindblom och Charlotta Pettersson från Kristna  Fredsrörelsen har på SVT Debatt (21/5)  tagit upp frågan om Första till Fjärde AP-fondernas investeringar i det  kanadensiska företaget Goldcorps agerande i guldgruvan Marlin i Guatemala.

Etikrådet är medvetet om de anklagelser som har riktats mot Goldcorp om att  företaget inte respekterar mänskliga rättigheter och urfolks rättigheter för  samhällena kring Marlingruvan samt för att förorena vatten och bidra till  spänningar, hot och trakasserier inom samhällena. Det är just därför  AP-fondernas Etikråd sedan flera år ställer krav på och verkar för att Goldcorp  ska bedriva sin verksamhet i enlighet med internationella konventioner.

Etikrådets utgångspunkt är att genom påtryckningar och dialog påverka  utländska bolag som kan kopplas till kränkningar av internationella konventioner  om bland annat mänskliga rättigheter och miljöfrågor, att ta itu med dessa  kränkningar och att genomföra åtgärder och införa förebyggande system för att  hindra framtida konventionsbrott. Som investerare vill vi använda vårt ägande  för förändring i positiv riktning.

Skulle ett sådant arbete inte bära frukt eller om bolaget avvisar dialog  eller meddelar att det inte kommer att upphöra med de aktiviteter som kränker  konventionerna i fråga, kan Etikrådet rekommendera att AP-fonderna avvecklar  sitt ägande. Så har till exempel varit fallet när det gäller företag som är  hemmahörande i länder som inte har skrivit under vapenkonventioner gällande  klustervapen eller antipersonella landminor. AP-fonderna har avvecklat sitt  ägande i samtliga sådana bolag.

En avyttring sker dock alltid med vissheten om att kränkningen i fråga tyvärr  kommer att fortsätta trots att AP-fonderna avvecklar sitt ägande.

Beträffande Marlingruvan i Guatemala har Etikrådet tillsammans med andra  investerare ställt tydliga krav på att Goldcorp ska utvärdera policier, program  för och påverkan på lokalbefolkning och miljö samt vidta åtgärder för att  säkerställa att kränkningar inte sker i pågående och framtida projekt.

Investerargruppens krav har lett till att en oberoende utvärdering av  situationen för de mänskliga rättigheterna i området gjorts och att bolaget  upprättat en åtgärdsplan utifrån de brister som konstaterats. Den åtgärdsplanen  följer nu Etikrådet upp.

Etikrådet har kontinuerligt informerat olika intressenter, bland dem  frivilligorganisationer som Kristna Fredsrörelsen, om denna vår syn på problemen  kring Marlingruvan och om vårt agerande. Anledningen till att vi, i början av  maj, avböjde ett möte med Kristna Fredsrörelsen m fl rörande ett  aktieägarförslag var inte ett tecken på att Etikrådet skulle vara ointresserat  av fortsatt dialog med Kristna Fredsrörelsen. Att vi avböjde förfrågan denna  gång beror på att AP-fonderna inte kommenterar och diskuterar hur fonderna  kommer att rösta på enskilda resolutioner före en bolagsstämma, vilket också  framgick av den korrespondens Etikrådet hade med Kristna Fredsrörelsen. 
Etikrådet har en tydlig linje om hur vi anser att arbetet med att  ställa tydliga krav på ett bolag ska bedrivas och vi finner det därför olämpligt  att stödja andra handlingsalternativ så länge som den process vi påbörjat inte  har slutförts. I fallet Goldcorp är den process Etikrådet initierat inte  avslutad och Etikrådet följer bolagets arbete och det som händer i Guatemala  noggrant.

Nadine Viel Lamare Första AP-fonden, Etikrådets ordförande 2011