Etikrådets årsrapport 2015 – bolagsdialoger leder till förbättringar

AP-fondernas Etikråd har en viktig uppgift – att påverka portföljbolagen att förbättra arbetet med miljöfrågor och sociala frågor. AP-fonderna är långsiktiga, ansvarstagande och engagerade ägare. Etikrådets dialoger med bolag gör skillnad. Under 2015 förde Etikrådet dialog med 178 bolag runt om i världen om totalt 254 incidenter främst rörande affärsetik, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö.

Etikrådet har under 2015 fört dialoger inom olika hållbarhetsområden med totalt 178 bolag över hela världen. Två bolag har Etikrådet under året rekommenderat fonderna att exkludera, Motorola Solutions och Larsen & Toubro, då dessa bolag brutit mot konventioner som Sverige skrivit under. Under de nio år Etikrådet verkat har Etikrådet rekommenderat AP-fonderna att utesluta totalt 19 bolag. Fyra av rekommendationerna återtogs under 2015 sedan bolagen upphört med den verksamhet som var orsak till Etikrådets rekommendation för uteslutning.

– Etikrådets utgångspunkt är att AP-fonderna inte ska ha investeringar i bolag som systematiskt kränker de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Upptäcks problem engagerar sig Etikrådet för att få till stånd förbättringar, säger Ulrika Danielson, Etikrådets ordförande under 2016.

Utifrån AP-fondernas uppdrag och den gemensamma värdegrunden arbetar Etikrådet både förebyggande och reaktivt för att göra skillnad inom miljö- och etikfrågor. Förebyggande initiativ blir allt viktigare för att påverka bolag och branscher till ett ansvarsfullt agerande. Under 2015 har Etikrådet varit engagerade i flera proaktiva initiativ, varav några varit branschspecifika, exempelvis inom palmolja, kakao och bolag på tillväxtmarknader. Fokusområden under året har också varit mänskliga rättigheter, korruption och klimatfrågor.

– Under Etikrådets första nio verksamhetsår har vi utvecklat ansatser, principer och arbetsprocesser som numera blivit föredöme i branschen. När vi startade 2007 bedrev Etikrådet framförallt reaktiva bolagsdialoger. Idag har Etikrådet utvecklats till att främst fokusera på förebyggande dialoger och olika branschinitiativ, säger Ulrika Danielson.

Läs mer om Etikrådets företagsdialoger och andra engagemang i årsrapporten för 2015 som kan laddas ned från Etikrådets hemsida, www.etikradet.se eller här (PDF-dokument, 1,9 MB).

För mer information kontakta:
Ulrika Danielson, Etikrådets ordförande 2016, Telefon: 031-704 29 29 
John Howchin, Etikrådets Generalsekreterare, Telefon: 08-555 171 76
E-post: info@etikradetapfonderna.se

AP-fondernas Etikråd                                                                        
AP-fondernas Etikråd är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, vilka har uppdrag från riksdagen att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer. Etikrådet arbetar för att bidra till AP-fondernas långsiktiga avkastning genom att påverka bolagen till ansvarsfullt företagande rörande miljö och sociala frågor.