Fjärde AP-fonden accepterar budet på Metro International

Kinnevik offentliggjorde 2012-02-06 ett kontanterbjudande om 0,90 kronor per A-aktie, 0,94 kronor per B-aktie, 0,50 kronor per teckningsoption samt 0,425 kronor per förlagsbevis i Metro International. Erbjudandet avseende förlagsbevisen höjdes 2012-03-14 till 0,45 kronor.

Erbjudandet innebär en premie om cirka 46 % och 47 % jämfört med de  volymviktade genomsnittliga aktiekurserna för A-aktierna respektive B-aktierna i  Metro under den senaste tremånadersperioden till och med den 3 februari och en  premie för teckningsoptionerna om 106 %. Budet på förlagsbevisen motsvarar 90 %  av det nominella värdet.

Fondens samlade bedömning är att villkoren är skäliga och accepterar därför  budet. Fjärde AP-fonden äger 3,9 % av kapitalet och 6,0 % av rösterna i  bolaget samt 97 667 860 teckningsrätter och 48 833 930  förlagsbevis.