Fjärde AP-fondens synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

AP-fondernas Etikråd har inbjudits att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation. Etikrådet är ett sätt för Första – Fjärde AP-fonderna att samarbeta i vissa frågor.

AP-fondernas Etikråd har inbjudits att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation. Etikrådet är ett sätt för Första – Fjärde AP-fonderna att samarbeta i vissa frågor. Etikrådet lämnar därför inte synpunkter på remisser eller liknande, det ankommer på respektive fond.

Fjärde AP-fonden anser att det är viktigt att bolag tillämpar en hög transparens. Det gäller särskilt i frågor inom miljöområdet och frågor om mänskliga rättigheter. Fjärde AP-fonden anser därför att, givet de utmaningar bolag står inför att hantera problemområden som miljö, mänskliga rättigheter, korruption och sociala och medarbetar relaterade frågor, att det föreslagna direktivets krav är rimliga. Det är Fjärde AP-fondens uppfattning att bolag som långsiktigt hanterar de här problemställningarna på ett pragmatiskt och effektivt sätt blir framgångsrika bolag. I förlängningen ger detta pensionsfonder och andra ägare en högre avkastning och en lägre risk.

Direktivet berör förhållandevis många bolag och det är viktigt att alla berörda parter har förståelse att det kommer att ta tid för många av bolagen att utveckla en bra rapportering samt att det finns praktiskt hjälp att tillgå med exempel från branscher och länder. Det är också viktigt att se till att den utökade rapporteringen inte blir en byråkratiskt betungande process för europeiska bolag i jämförelse med bolag utanför Europeiska unionen.

Förslagets andra del där det föreslås att bolag ska ha en jämställdhetspolicy för sammansättningen i bolagets styrelser är inte lämpligt att genomföra i den svenska bolagsstyrningsmodellen. I svenska bolag har styrelsen eller bolaget inte rådighet över styrelsens sammansättning. Den bestäms helt och hållet av aktieägarna på bolagsstämmorna. Denna del av förslaget bör därför inte genomföras.

Arne Lööw

Head of Corporate Governance

Fjärde AP-fonden