Integrerade klimatstrategier för investeringar i vår globala aktieportfölj

Nyhet
AP4 integrerar klimatstrategier för alla investeringar i den globala aktieportföljen. Målsättningen är att minska portföljernas klimatrisker, bidra till klimatomställningen och - självklart - ge en bra avkastning till pensionssystemet.

Särskilt viktiga sektorer i klimatomställningen är bland annat energi, kraftproduktion, råvaror och transport.

– Vi fokuserar på dessa högutsläppande sektorer och väljer ut de bolag som vi tror både ger en bättre avkastning än sitt jämförelseindex och samtidigt bidrar till energiomställningen. Vi investerar i de bolag med mål och planer som är i linje med Parisavtalet, förklarar Pontus Lidbrink, Chef för Systematiska aktier & implementering och fortsätter:

- Resultatet blir en betydligt mer koncentrerad portfölj - vi blir en större ägare i de bolag vi väljer att fortsätta vara ägare i, vilket ökar förutsättningarna att påverka bolagen till omställning.

Pontus Lidbrink, Chef för Systematiska aktier & implementering på AP4. Foto: Peter Knutson

- Den här typen av investeringar har gjorts sedan 2012 och vi har utvecklat och breddat strategierna som andel av portföljen. De strategier vi valt har lett till att vi mer än halverat portföljens koldioxidutsläpp, men vi nöjer oss inte med det. Vårt mål är att vara nettonoll i portföljen år 2040 och att halvera våra utsläpp ytterligare fram till 2030, mätt från år 2020.

I det här investeringsarbetet använder AP4 både traditionella mått för klimatinvesteringar, bolagens egna direkta utsläpp (Scope 1) och deras indirekta utsläpp från köp av energi (Scope 2).

– Vi använder oss också av framåtblickande koldioxoidmått, för att hitta bolag som redan satt klimatplaner och påbörjat sin förändringsresa. Det gör vi med hjälp av en scenarioanalys för prissättning av koldioxidutsläpp samt bedömningar om hur bra bolag är anpassade till 2-gradersmålet. Utifrån den informationen skapar vi ett ”hållbarhetsfilter” eller AP4 Alignment score, som vi kallar det och som vi använder när vi tar fram våra aktieportföljer, förklarar Pontus.

Scenarioanalys för prissättning av koldioxidutsläpp

För att de uppsatta miljömålen ska nås krävs att man gradvis tränger undan förbränning av fossila bränslen genom beskattning. En koldioxidskatt finns redan i Sverige och resten av EU, men saknas i stora delar av övriga världen.

– Om världen ska stanna på en temperaturökning under 2 grader krävs det ett pris på koldioxid mellan 70 och 140 USD per ton koldioxid. I våra aktiemodeller antar vi ett ökande koldioxidpris beroende på vilken sektor samt vilka länder bolagen verkar i och justerar sedan deras framtida marginaler utifrån det. Bolag med stor negativ påverkan på sina marginaler minskar vi sedan innehaven i.

Anpassning till 2-gradersmålet

En annan viktig komponent är hur bolagen och deras verksamhet är anpassade till 2-gradersmålet.

– På AP4 använder vi oss av ett framtaget mått på hur bolagens framtida beräknade utsläpp i förhållande till en koldioxidbudget för varje enskilt bolag som håller världen under 2 graders temperaturökning. I den bedömningen tar vi även hänsyn till vilka bolag som är mest väsentliga för omställningen. När vi bedömer enskilda bolag tittar vi på vilka mål de har för framtida utsläpp och om de är realistiska. Vi följer också hur bolagen har förändrat sina utsläpp historiskt och säkerställer att de har påbörjat sin förändringsresa. Det räcker inte att bolagsledningen har satt ett mål om nettonoll 2050, om de inte samtidigt har visat att de redan utför åtgärder för att sänka sina utsläpp.

De skattade framtida utsläppen för varje enskilt bolag jämförs därefter med vilka utsläpp som krävs inom varje delindustri för att hålla temperaturökningen under 2 grader. Detta resulterar i en kvarvarande koldioxidbudget per bolag som både kan vara positiv och negativ. Negativa värden visar att bolaget i framtiden beräknas släppa ut mindre koldioxid än vad som krävs och tvärtom för positiva värden.

Dessa datapunkter kombineras sedan med AP4 Alignment score, vilket ger en bra bild över hur väl bolagen är anpassade till energiomställningen.

– Vi vill ändra portföljvikten mot de bolag som bidrar till att vi uppnår Parisavtalet och som aktivt strävar mot att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Den strategin får en stor påverkan på våra investeringar utanför de traditionellt utsläppstunga sektorerna. Exempelvis inom konsumentbolagen är det stor skillnad på hur bolagen positionerar sig.

Användning av Scope 3

Med Scope 3 menas indirekta koldioxidutsläpp som bolagen orsakar. De kan i sin tur delas upp i uppströms och nedströms utsläpp, utifrån var i värdekedjan utsläppen pågår. Uppströms utsläpp kommer från bolagets underleverantörer och nedströms utsläpp främst från användningen av bolagens produkter. Scope 3 innebär dubbelräkning av koldioxidutsläpp och de är svåra att uppskatta, främst vad gäller nedströms utsläpp. Scope 3 ger dock en bild av bolagens exponering mot klimatförändringen

– På AP4 mäter vi direkta utsläpp (det vill säga Scope 1 samt 2) samt första nivån av uppströms utsläpp. Med det menas att vi också tar hänsyn till vilka utsläpp som sker hos bolagens leverantörer, men inte leverantörernas underleverantörer. Pontus förklarar vidare:

– Anledningen till att vi inte tittar på hela spektrumet av Scope 3-utsläpp är att det idag inte finns tillräckligt pålitliga data för att kunna bygga robusta aktiestrategier. På det sättet Scope 3 beräknas idag, sker det också per definition dubbelräkning eftersom man räknar med samma utsläpp både hos producenter och konsumenter. Vi strävar givetvis efter att utveckla våra strategier inom detta område. Sektorer där indirekta utsläpp är mer relevanta är till exempel energisektorn och bilindustrin.