Jenny Gustafsson rekryterad som chef för AP-fondernas etikråd

Nyhet
Jenny Gustafsson har utnämnts till ny chef för AP-fondernas etikråd. Jenny kommer närmast från AMF och ska leda arbetet med att stärka Etikrådet ytterligare och bidra både till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling. Rekryteringen är ett led i utvecklingen av Etikrådet.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har rekryterat Jenny Gustafsson till rollen som Chef för AP-fondernas etikråd. Jenny kommer att ansvara för och vidareutveckla Etikrådets verksamhet, vilket innebär att arbeta mot de nya långsiktiga målen för verksamheten, bygga upp en organisation och att verka för att AP-fonderna fortsätter vara föredömliga förvaltare och ansvarsfulla ägare inom hållbarhetsområdet med ett starkt förtroende och anseende.

Jenny har i många år haft ledande befattningar inom hållbara investeringar för AMF och Handelsbankens kapitalförvaltningsorganisationer och har arbetat med påverkansarbete inom exempelvis klimat och mänskliga rättigheter gentemot svenska och internationella bolag. Hon har även medverkat till ökad samordning och utveckling av hållbarhetsfrågor i finansbranschen. Jenny tillträder tjänsten i juni. 

Magdalena Håkansson, AP-fondernas etikråds ordförande säger:

- Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Jenny Gustafsson och hennes samlade kompetenser och erfarenheter kring ledarskap och hållbara investeringar. Chefen för AP-fondernas etikråd har en synnerligen central roll för att stärka AP-fondernas arbete som ansvarsfulla ägare. Det har varit viktigt att hitta en person som både har stor förståelse för det komplexa påverkansarbete som vi har framför oss och som kan leda och utveckla det nya Etikrådet.

Jenny Gustafsson, tillträdande Chef AP-fondernas etikråd:

- Jag har länge följt AP-fondernas och Etikrådets arbete med stort intresse. Jag kan konstatera att Etikrådet har gott anseende, inte minst internationellt, tack vare ett gediget och långsiktigt arbete. Jag är både glad och hedrad över att få möjligheten att bygga vidare och utveckla Etikrådets verksamhet framåt. Personligen drivs jag av att utveckla hållbarhetsarbete och att påverka bolag till förändring samtidigt som det kan bidra till ett långsiktigt värdeskapande i såväl bolagen som i samhället.”

För ytterligare information:

Magdalena Håkansson, ordförande AP-fondernas etikråd, 08-566 20 200.


AP-fondernas etikråd

Se tidigare pressinformation om AP-fondernas etikråds utvecklingsarbete

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan AP1, AP2, AP3 och AP4 vad gäller hållbarhetsfrågor i syfte att stärka AP-fonderna som föredömliga förvaltare och ansvarsfulla ägare, med ett starkt förtroende och anseende. Samarbetet syftar till att uppnå en positiv påverkan på portföljbolag och portföljbolagens värdekedjor utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Samverkan i Etikrådet har en stark ställning både nationellt och internationellt och spelar idag en viktig roll för att genom dialog och engagemang driva positiv förändring hos utländska bolag där de svenska AP-fonderna är ägare.

Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.

Etikrådets organisation består sedan 1 januari av en ny styrelse med en ledamot från varje fond som tillsatts av respektive vd. Etikrådets kansli ska med den tillträdande chefen för Etikrådet förstärkas med ytterligare resurser.

Läs mer på www.etikrådet.se