Klimatrisk i ett investeringsperspektiv

Nyhet
Marcus Svedberg, investeringsstrateg på AP4, förklarar varför det är viktigt med klimatscenarioanalys och vilka risker och möjligheter klimatomställningen kan medföra.

-Vi befinner oss i början av en klimatomställning som kommer att ha en betydande påverkan på den ekonomiska utvecklingen och underliggande tillgångar, menar Marcus och poängterar behovet av att integrera klimatscenarioanalysen i den ordinarie ekonomiska analysen. 

Hur omfattande kommer omställningen att vara?
- Klimatomställningen kommer att vara betydande under de kommande tio åren oavsett om de nationella åtagandena från Paris om minskade koldioxidutsläpp skärps ytterligare eller inte. Utgångspunkten är att åtagandena skärps, vilket skulle öka kraften i omställningen ytterligare, även om risken för ojämn eller svag implementering av dessa åtagandena är högst reell och något som bör tas i beaktning. Omställningen drivs av en kombination av politiska beslut, som koldioxidprissättning, och teknologisk utveckling samtidigt som konsumenters beteende och efterfrågan också kommer att spela en viktig roll.

Vilka tillgångar kommer att påverkas och hur?
- Vi bedömer att fossila tillgångar och de värdekedjor som levererar in i fossil energiproduktion kommer påverkas först. Omställningen lär också medföra omfattande värdeförflyttningar inom alla sektorer som är stora energiförbrukare genom produktionsprocesser, som transport, stål- och metallproduktion, jordbruk och livsmedel samt byggnation och fastigheter.

- Det finns anledning att vara proaktiv i omställningen utifrån ett riskperspektiv. Det handlar dels om att uppsidan för fossila tillgångar begränsas av framväxten av förnyelsebart (som successivt stödjs alltmer av teknologi, politik och renommé) medan nedsidan är stor då tillgångar kan strandas. 

- Klimatomställningen är en asymmetrisk kraft som kommer att slå olika mellan - och i lika stor omfattning - inom sektorer. En del existerande bolag inom en sektor kommer att påverkas negativt medan andra lär vara en del av lösningen samtidigt som nya företag och teknologier kommer att ta marknadsandelar.   

 Vad gör AP4 i portföljen?
- Den existerande lågkoldioxidstrategin i kombination med kvalitativa punktinsatser inom prioriterade områden har resulterat i en portfölj som har en förhållandevis låg och över tiden sjunkande exponering mot fossila tillgångar. Vi har även gjort en tematisk analys av olika värdekedjor som kommer att påverkas av klimatomställningen och utifrån den identifierat ett antal investeringsområden som ger en aktiv positiv exponering mot omställningen.