Koldioxidavtrycket 29 % lägre än index

Att minska utsläppen av växthusgaser är angeläget. Enligt International Energy Agency:s (IEA) rapport World Energy Outlook 2013 krävs det flera åtgärder för att minska risken för en global permanent temperaturökning över 2 grader.

29 % lägre koldioxidutsläpp

Per sista juni 2014 var AP4:s indirekta koldoxidutsläpp, det så kallade CO2-avtrycket, i den noterade aktieportföljen 29 procent lägre än jämförelseindexen. AP4:s höga andel svenska aktier bidrar till att minska koldioxidavtrycket med 22 procent. Aktieinvesteringar med relativt lägre utsläpp, som AP4:s lågkoldioxid strategier, minskar koldioxidavtrycket med ytterligare sju procent.

Avtrycket mäter de indirekta utsläppen

Att investera i aktier innebär en delaktighet, en indirekt exponering, i bolags utsläpp av växthusgaser (green house gas, GHG) till exempel koldioxid. Aktieportföljens indirekta exponeringen kan mätas genom ett koldioxidavtryck. Koldioxidavtrycket för en enskild aktieinvestering beräknas som AP4:s ägarandel av bolagets utsläpp. Till exempel om AP4:s ägarandel i ett bolag är tre procent, tilldelas AP4 tre procent av bolagets totala utsläpp. Koldioxidavtrycket inkluderar både direkta utsläpp från verksamheten (helägd eller kontrollerad av bolaget) och indirekta utsläpp som härrör från köp av el och fjärrvärme. 

80 % av bolagen redovisar sina koldioxidutsläpp

80 % av bolagen i AP4:s noterade aktieportfölj redovisar sina koldioxidutsläpp via års- eller hållbarhetsrapporter eller via Carbon Disclosure Project, CDP. Det underlättar möjligheterna att göra ett rättvisande koldioxidavtryck. Övriga bolag, 20 procent av aktieportföljen, har AP4 med hjälp av en extern konsult, South Pole Group, låtit uppskatta koldioxidutsläppen för. South Pole Group har även har sammanställt AP4:s koldioxidavtryck.

Hög andel svenska aktier minskar avtrycket

Den svenska börsen har i en internationell jämförelse relativt lågt koldioxidavtryck. En orsak till denna skillnad är att utsläppstunga sektorer, som till exempel energi och råvarubolag, är relativt mindre på den svenska börsen.

AP4:s investeringar i lågkoldioxid strategier har bidragit till att den globala aktieportföljen har betydligt lägre utsläpp senaste mätperioden. Ett delmål för lågkoldioxid strategierna är att uppnå en global täckning. På lång sikt, vid omställningen till en ekonomi som är mindre beroende av växthusgaser, bedöms dessa lågkoldioxid strategier bidra till en bättre avkastning på AP4:s tillgångar.

AP4:s koldioxidavtryck är lägre än jämförelseindex. Mätningarna av koldioxidavtrycken, är gjorda per 30 juni, för de tre senaste åren, 2014, 2013 och 2012.