Kommentar till Di:s artikel om Rikshem

I dagens nummer av Dagens Industri uppmärksammas att ledningen för Rikshem, idag hälftenägt av AP4, vid starten av bolaget Rikshem investerade i ett konvertibelt förlagslån om 50 miljoner kronor. Efter att Rikshem utvecklats mycket väl och överträffat samtliga uppsatta mål under fyra års tid har konvertibeln, i enlighet med vilkoren i avtalet, lösts in till ett belopp om drygt 100 miljoner kronor.

Ett konvertibelt förlagslån innebär att en privatperson lånar ut pengar till ett bolag mot möjligheten att få konvertera lånet till aktier efter en angiven tid har förflutit. Utfallet för konverteringslånet i Rikshem ska ses i skenet av att AP4:s investering i Rikshem har gett en mycket god avkastning till den svenska pensionären.

Vid skapandet av Rikshem bedömdes ledningspersonerna var avgörande för möjligheterna att framgångsrikt utveckla bolaget. Delägarskap genom ett konvertibelt förlagslån användes för att kunna rekrytera och försäkra sig om att få behålla dessa nyckelpersoner. Från den tillträdande ledningen var det också ett krav på delägarskap. Inför emissionen av det konvertibla företagslånet inhämtades externt utlåtande om att villkoren för emissionen var korrekt och marknadsmässig.

Information om det konvertibla förlagslånet har funnits tillgänglig i Rikshems rapportering.

Samtliga beslut kring emissionen har fattats i enlighet med de regelverk som fastställs för Fjärde AP-fonden och Rikshem AB.

Andra alternativa investeringsformer för AP4, till exempel fastighetsfonder hade med motsvarande ekonomiska utfall som för investeringen i Rikshem, inneburit avsevärt högre kostnader.

Med anledning av artikeln säger Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson:

- Jag är stolt över den goda värdeutvecklingen som vår investering i Rikshem har haft sedan starten för fem år sedan. Ersättningen till ledningen i Rikshem har varit marknadsmässig. Det konvertibla förlagslånet var en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla de nyckelpersoner som skapat den goda utvecklingen i bolaget.

 

För mer information, vänligen kontakta vd Mats Andersson.