Kommentar till olika jämförelser mellan förvaltare

Jämförelser mellan olika fondförvaltare och deras arbete med etik förekommer ofta. Olika fonders placeringsinriktning och angrepssätt vad gäller etik och påverkan utgår från respektive fonds värdegrund, förvaltningsmodell och resurser och leder till olika innehav i portföljerna. Etik är komplext, är en funktion av värdegrunder och är öppet för tolkningar – därmed finns det inget absolut facit på vad som är rätt och fel. Sammantaget gör detta det svårt att jämföra fondförvaltare.

  • AP-fonderna är ansvarfulla investerare i enlighet med det uppdrag man fått från riksdagen - att skapa hög avkastning till låg risk och ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.
  • AP-fonderna arbetar, genom AP-fondernas Etikråd, enligt en tydlig process för hur etikfrågor ska hanteras. I denna process utgör engagemang för att påverka bolag till ansvarsfullt företagande kärnan.
  • Utgångspunkten för Etikrådets arbete är de internationella konventioner Sverige har undertecknat. AP-fonderna förväntar sig att alla bolag man investerar i lever upp till dessa. Är så inte fallet för fonderna en dialog med dessa.
  • I dagsläget för Etikrådet dialog med över 200 bolag.
  • Etikrådets arbete redovisas årligen i Etikrådets årsrapport, se www.etikradet.se  

Ett område som ofta lyfts fram är AP-fondernas investeringar i kärnvapen (ett tiotal bolag).

  • Etikrådet har gjort en omfattande analys av icke-spridningsavtalet som Sverige undertecknat och som ger fem länder rätt till underhåll och kontinuerlig uppdatering av kärnvapensystem.
  • Slutsatsen från Etikrådets analys är att bolag som på olika sätt är involverad i underhåll och kontinuerlig uppgradering av kärnvapensystemen i länder som omfattas av icke-spridningsavtalet – är möjliga för fonderna att investera i och inte föranleder något aktivt påverkansarbete.
  • Etikrådet och AP-fondernas lyfts ofta fram som ett bra exempel på hur stora pensionsfonder kan använda sin ägarmakt för att påverka bolag. Det gör även Etikrådets sätt att redovisa sitt påverkansarbete och ställningstaganden rörande olika bolag som är involverad i problematiska områden.
  • Etikrådet och AP-fonderna arbetar ständigt med att utveckla sitt arbete och förbättra sin rapportering. Faktum kvarstår dock att det alltid kommer att finnas skillnader i hur olika fonder arbetar och redovisar sina beslut och ställningstaganden, eftersom dessa bygger på olikheter i värdegrunder, policyer, resurser och angrepssätt vad gäller etik och påverkan.