"Långsiktighet i fokus"

Niklas Ekvalls VD-ord från AP4:s Halvårsrapport för 2017.

Vi har sett en bred ekonomisk tillväxt internationellt under det första halvåret av 2017 och de finansiella marknaderna har överlag haft en positiv utveckling.

Ett resultat av denna utveckling har varit generellt starka bolagsrapporter under det första kvartalet. Vinstökningen har varit bred såväl avseende regioner som sektorer. Bolagens ökade förtroende för återhämtningen i ekonomin och en förbättrad vinstutveckling har inneburit en ökad efterfrågan på investeringsvaror. Antalet börsintroduktioner på den svenska marknaden har också varit fortsatt hög.

Resultatmässigt har det första halvåret, också för AP4, varit starkt med ett halvårsresultat på drygt 17 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet växte till knappt 348 miljarder kronor per den sista juni. Halvårsavkastningen efter kostnader blev 5,2 procent, med goda bidrag från såväl vår strategiska som taktiska förvaltning. Över tid har AP4 bidragit positivt till pensionssystemets finansiella styrka.

På kort sikt ser vi inga skäl till att den ekonomiska tillväxten ska avta. Dock finns ett antal stora obalanser och risker, däribland geopolitiska, som kan leda till oro, turbulens och negativt påverka den ekonomiska utvecklingen.

Ambitionen är att ytterligare bredda och integrera hållbarhet i våra investeringar, både vad gäller affärsmöjligheter och riskreduktion.

Här vill jag särskilt lyfta fram riskerna med den långa period av närmast extrem penningpolitik som förts i flertalet av de större utvecklade länderna. Denna politik med stora likviditetsinjektioner samt mycket låga räntor eller till och med negativa räntor har bidragit till att skapa  obalanser, vilka kan ställa till betydande problem när penningpolitiken någon gång i framtiden kommer att normaliseras. En generellt hög belåning i många länder riskerar att ytterligare försvåra en ordnad normaliseringsprocess.

Om och när mer turbulenta tider inträffar är det viktigt för oss att dra fördel av de möjligheter som vår långsiktighet ger oss. AP-fonderna har, både vad gäller långsiktighet och förmåga att bära risk, ett i flera avseenden unikt mandat. Vi kan stå fast och agera långsiktigt även i tider av marknadsoro, när många andra aktörer av olika legala eller strukturella skäl tvingas att agera kortsiktigt. I sådana tider kan vi ”gå mot strömmen” och utnyttja de affärsmöjligheter som uppstår och som vi bedömer är som långsiktigt förmånliga.

Utvärderingen positiv till AP-fonderna

I årets utvärdering av AP-fonderna av regeringen konstateras att AP4s långsiktiga avkastning står sig väl i en internationell jämförelse. Man konstaterar vidare att AP4 har överträffat såväl sitt långsiktiga avkastningsmål som inkomstindex under samtliga analyserade perioder.

I AP4s strävan att leverera så hög hållbar avkastning efter kostnader som möjligt, är självklart kostnadseffektivitet av central betydelse. Därför är det glädjande att ovan nämnda utvärdering konstaterar att AP-fonderna överlag har betydande kostnadseffektivitet. I en internationell jämförelse med pensionsfonder av liknande typ så konstateras specifikt för AP4 att våra kostnader är nära 60 procent lägre än mediankostnaden för jämförelsegruppen och 40 procent lägre efter korrigering för tillgångsallokering och fondstorlek.

Modernare regelverk

I dagarna har regeringen presenterat en promemoria med förslag på förändrade regler för AP1-AP4. I huvudsak minskas kravet på att hålla likvida och kreditvärdiga räntebärande värdepapper från 30 till 20 procent av portföljen. Andelen illikvida investeringar föreslås öka från 5 till 40 procent, dock föreslås fastighetsinvesteringar inrymmas inom det ökade utrymmet. Formuleringar avseende ansvarsfulla investeringar och ägande införs i lagen. AP4 välkomnar i stort förslaget. En modernisering av nuvarande placeringsregler kommer att ge oss än bättre förutsättningar att långsiktigt uppnå vårt avkastningsmål och därmed uppfylla vårt uppdrag i pensionssystemet. 

Utöver större frihet för val av tillgångar så är det dock centralt att också tillräcklig flexibilitet ges för att investeringar ska kunna genomföras så kostnadseffektivt som möjligt. Remissvar ska vara inlämnade 26 oktober. Finansdepartements ambition är att de ändrade reglerna ska börja tillämpas från 1 juli 2018.

Hållbarhet är centralt för AP4

Världen står inför ett antal mycket stora hållbarhetsutmaningar. Detta är också något som AP4 har haft i fokus under lång tid och är ett område vi dagligen arbetar med. Vi har bland annat minskat klimatrisken i våra tillgångar genom investeringar i lågkoldioxidstrategier. Vid årets början var 24 procent av vår globala aktieportfölj investerad i lågkoldioxidstrategier. Denna andel ökade till 27 procent under första halvåret och vi siktar på att den ska uppgå till 30 procent vid slutet av 2017.

Ambitionen framöver är att ytterligare bredda och integrera analys av hållbarhet, både risker och affärsmöjligheter, i vårt investeringsarbete. Vår ansats omfattar självklart hållbarhetaspekter generellt, men vi avser även fortsättningsvis ha ett fördjupat fokus på Klimat och miljö samt Ägarstyrning, Dessa två områden har stor påverkan på vår portfölj och  vi bedömer dem som centrala för vår långsiktiga avkastning. Utöver avkastningsperspektivet ser vi som förvaltare av buffertkapital åt nuvarande och framtida svenska pensionärer att vi har en viktig uppgift med att bidra på det sätt vi kan för att få bukt med de stora hållbarhetsutmaningar vi alla står inför och att arbeta för en hållbar utveckling.

Det är centralt att AP-fonderna också ges möjlighet att kostnadseffektivt få investera i illikvida tillgångar.

AP-fondernas Etikråd firar tioårsjubileum

Jag vill även lyfta fram det hållbarhets- och ägarstyrningsarbete som AP1-AP4 tillsammans driver via AP-fondernas Etikråd.. Etikrådet är idag en etablerad och respekterad aktör både i Sverige och internationellt och firade tidigare i år sitt 10-årsjubileum med att bland annat anordna ett välbesökt seminarium där både Al Gore och Johan Rockström deltog som väldigt uppskattade talare.

Det är också glädjande att vårt arbete fortsätter att uppmärksammas i Sverige och internationellt och att vi, både AP4 och Etikrådet, under våren har fått motta utmärkelser som bevis på detta. . 

Utvecklingsarbete

AP4 har en stark plattform och organisation. Dock förändras vår omvärld snabbt, vilket också kräver att vi ständigt utvecklas för att kunna ligga i framkant. Mot denna bakgrund så initierades i början av 2017 ett omfattande utvecklingsarbete. Av de saker som redan har genomförts inom ramarna för utvecklingsarbetet vill jag speciellt nämna en större omorganisation, vilken syftar till att bättre understödja de områden som AP4 ser som strategiskt mest centrala framöver. I samband med organisationsförändringen så presenterades också en ny genomgripande strategisk plan för hur vi inom fondens alla områden ska utveckla verksamheten under de kommande tre åren för att leva upp till vår vision och höga ambitioner.

Kapitalförvaltning är en mycket kunskapsintensiv verksamhet och AP4 blir aldrig bättre än sina medarbetares kompetens och motivation. Av detta skäl ägnar vi i vårt utvecklingsarbete även kraft och fokus på våra värderingar samt hur vi ska kunna attrahera, utveckla och behålla de individer som bäst uppfyller de krav på kunskaper och egenskaper som är nödvändiga för att vår verksamhet ska fortsätta att utvecklas framgångsrikt över tid.

Jag är stolt över att alla mina kollegor på AP4 har gjort stora insatser för att bidra till vårt starka resultat och för att helhjärtat anamma det stora utvecklingsarbete som har initierats. Därför vill jag avslutningsvis tacka AP4s alla väldigt duktiga och dedikerade medarbetare!

 

Niklas Ekvall, VD