Mats Anderssons vd-ord från Halvårsrapporten 2015

"Det är glädjande att kunna rapportera att den långsiktiga måluppfyllelsen för AP4 är god vad gäller avkastningsmålen när första halvåret 2015 adderas"

Här presenteras hela Mats Anderssons vd-ord från Halvårsrapporten 2015.

Av tradition, en lång sådan, rapporterar AP-fonderna det ekonomiska utfallet halvårsvis. Det kan tyckas besynnerligt med tanke på att AP-fonderna enligt lag ska ha ett perspektiv på hela 30-40 år när vi investerar. Transparensen kräver dock att AP-fonderna löpande rapporterar var de befinner sig och helst utifrån vilka mål som styrelserna satt upp för det längre perspektivet.

Sedan nystarten av inkomstpensionssystemet för snart 15 år sedan har Fjärde AP-fonden (AP4) haft som uttalad målsättning att på sikt nå en genomsnittlig årlig avkastning på realt (rensat för inflation) 4,5 procent. Upptakten blev tuff. De nya AP-fonderna startade på toppen av en börsbubbla. Därefter har vi upplevt en allvarlig, global finanskris följd av en europeisk skuldkris. Vem hade med dessa förutsättningar vågat tro att AP4 – även AP-fonderna sammantaget – skulle kunna rapportera om att uppsatta mål inte bara infriats utan också överträffats?

Det ska också noteras att den lag som styr AP-fonderna slår fast att AP-fonderna ska ta hänsyn till miljö och etik utan att göra avkall på målet om en hög, långsiktig avkastning.

För AP4:s del är målbilden att förvaltningsorganisationen avkastningsmässigt ska överträffa en passivt förvaltad indexportfölj. Det sker via två mandat, dels ett taktiskt (utvärderas på tre år), dels ett strategiskt (utvärderas bortom treårsperioden).

Det är glädjande att kunna rapportera att den långsiktiga måluppfyllelsen för AP4 är god vad gäller avkastningsmålen när första halvåret 2015 adderas:

  • Sedan utvärderingsstarten 20011, se sid 2 har AP4:s kapital vuxit från 132 miljarder kronor till 310 miljarder kronor. Det motsvarar en årlig, real avkastning om 5,0 procent. Det mycket ambitiösa målet att leverera en real avkastning om 4,5 procent per år har således överträffats.
  • Kostnadseffektiviteten är fortsatt god. AP4 har under de senaste tio åren haft kostnader som motsvarar cirka 10 baspunkter – det vill säga cirka 1 promille - i relation till fondkapitalet. Olika jämförelser visar att den siffran står sig mycket väl i ett internationellt perspektiv.

Arbetet med att skapa mervärde genom att vara en långsiktig och aktiv investerare har också burit frukt.

Ambitionen är att AP4 inom det mer kortsiktiga, taktiska mandatet (med en utvärderingshorisont på tre år) ska generera en överavkastning om 0,5 procentenheter per år. Sedan årsskiftet 2012/2013 har styrelsen dessutom beslutat om ett strategiskt mandat där utvärderingshorisonten är upp mot 15 år. Initialt är tanken att detta ska ge ett extra bidrag om 0,75 procentenheter per år jämfört med en passiv förvaltning av tillgångarna.

Utfallet hittills har sammantaget varit tillfredställande.

Den Strategiska förvaltningen har sedan 2013 bidragit med knappt 11 miljarder kronor, eller med drygt 1,6 procentenheter på årsbasis. Mer än dubbelt upp jämfört med förväntningarna.

Även AP4:s Taktiska förvaltning har levererat. För den senaste treårsperioden är bidraget 2,3 miljarder kronor, eller 0,4 procentenheter på årsbasis.

Med AP4:s långsiktiga mandat följer också engagemanget att hitta investeringar som på sikt styr mot bättre avkastning.

En aktiv och engagerad ägare

En av dessa strategier, som kräver en längre utvärderingshorisont, är ambitionen att arbeta som en aktiv och engagerad finansiell ägare. Detta har i och för sig varit något av en ledstjärna för AP4 alltsedan starten för mer än 40 år sedan.

För AP4 var det därför en självklarhet att ta strid i samband med budet på Scania för drygt ett år sedan. Likaså var det en självklarhet att engagera sig som en aktiv finansiell ägare det gångna året när missförhållanden uppdagades inom SCA. Den typen av aktivitet betalar sig sällan eller aldrig i det korta perspektivet. Men för långsiktiga ägare är, eller borde det vara, en självklarhet. För oss på AP4 är bevekelsegrunden att bättre ägarstyrning leder till högre avkastning, åtminstone på sikt.

Den svenska börsen har under lång tid haft en bättre utveckling än ett motsvarande världsindex. En starkt bidragande orsak till detta torde vara den svenska ägarmodellen och en ägarstruktur som präglas av tydlighet och engagemang. Det är mot den bakgrunden som AP4:s engagemang i dessa frågor ska ses. Det handlar i grund och botten om att använda det långa mandatet som vi AP-fonder har för att försöka öka avkastningen för våra uppdragsgivare, i slutändan den svenska pensionären. Dessvärre har antalet investerare med sådana möjligheter blivit allt färre. Kapitalförvaltning har de senaste decennierna blivit en förvånansvärt kortsiktig industri, i Sverige såväl som internationellt.

Hållbarhet avgörande vid långsiktighet

Som långsiktig investerare måste också hållbarhetsfrågorna belysas och adresseras.

I det korta perspektivet framstår hållbarhet som något av en slumpfaktor för kapitalförvaltarna, men med en längre utvärderingshorisont blir hållbarhet helt avgörande för vilken avkastning investeraren får. Det är mot den bakgrunden som AP4 har engagerat sig i klimatfrågan. Också när det gäller klimatet gäller det att hantera en risk, något som vi kapitalförvaltare förväntas göra på daglig basis när det gäller finansiella risker.

Ingen, åtminstone endast en mycket liten minoritet, torde i dag hävda att klimatfrågan inte är en risk. Istället har insikten vuxit fram att detta är en högst allvarlig, global risk för våra möjligheter att fortsätta att leva under rimliga klimatförhållanden på jorden.

AP4 har varit en av många drivande krafter i att utveckla strategier för hur pensionsfonder kan, inte bara belysa klimatrisken, utan också minska riskerna.

Även detta är en uppgift som en kortsiktig utvärderad kapitalmarknadsaktör vanligtvis inte engagerar sig i. Den enkla örklaringen är att sådana förvaltare inte får betalt för dylika ansträngningar eftersom hållbarhet i det korta perspektivet är en slumpfaktor. För en AP-fond med en placeringshorisont om 30 - 40 år är incitamenten annorlunda!

Hållbarhet är en utmaning, men rätt hanterad och med rätt tidsperspektiv kan denna utmaning skapa extra avkastning. Eller som den svenska lagen säger, AP-fonderna ska ta hänsyn till miljö och etik utan att göra avkall på avkastning.

Sedan drygt tre år tillbaka har AP4 utvecklat och implementerat strategier för att minska koldioxidavtrycket för vår aktieportfölj. Utfallet hittills är lovande. Vi skapar meravkastning utan att ta onödiga risker.

I syfte att uppmuntra andra pensionsfonder att driva klimatfrågan är AP4 en av fyra initiativtagare till en koalition – Portfolio Decarbonization Coalition, PDC – som försöker samla likasinnade pensionsfonder. Målet är att hitta ett 15-tal fonder som mot slutet av innevarande år sammantaget har investerat 100 miljarder USD i strategier som minskar koldioxidavtrycket.

Eftersom detta primärt är en halvårsrapport finns det avslutningsvis anledning att peka på vad som AP4 åstadkommit de första sex månaderna under 2015 för att vi ska leva upp till målen om en hög avkastning, låga kostnader och arbete med hållbarhet.

  • Med ett halvårsresultat om 18 miljarder kronor, motsvarande en kapitalavkastning om drygt 6 procent, lever vi upp till det långsiktiga målet om en real avkastning på 4,5 procent per år.
  • Det Strategiska resultatet uppgår så här långt under 2015 till drygt 6 miljarder kronor, eller 2,2 procentenheter, vilket självklart bidrar till att förutsättningarna är goda för att nå det långsiktiga målet om ett extra bidrag till totalavkast-ningen på 0,75 procentenheter per år.
  • Den Taktiska förvaltningen kan glädjas åt att tre av fem enheter levererar enligt mål. Sammantaget är vi dock på minus under det senaste halvåret. Sett över de senaste tre åren, vilket är en mera relevant utvärderingsperiod, är den taktiska förvaltningens bidrag 2,3 miljarder kronor.
  • Den gruppering av internationella pensionsfonder, PDC, som AP4 varit initiativtagare till och som till klimatmötet i Paris i december i år ska samla 100 miljarder USD av tillgångar som placerats i strategier i syfte att minska klimatrisken har nått halvvägs till målet.
  • Ytterligare 2,8 miljarder kronor av Fjärde AP-fondens aktieportfölj har investerats i så kallade lågkoldioxid-strategier. Bidraget är hittills fortsatt positivt och sedan tarten för tre år sedan handlar det om en överavkastning mot index på närmare en procentenhet.
  • Rikshem, AP4:s unga hälftenägda fastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter, har fortsatt sin framgångsrika expansion och driver med emfas arbetet att successivt höja hållbarheten.
  • AP4 har denna årsstämmosäsong aktivt arbetat i drygt 20 valberedningar i Sverige och bland annat tagit en aktiv del i att driva bolagsstyrning i rätt riktning inom SCA och i den sfären ingående bolag.

Sammanfattningsvis: En hygglig delårsleverans från en pensionsförvaltare som har långsiktighet och hållbarhet som ledstjärnor.

Förslaget till nytt svenskt AP-fondssystem

Mot den bakgrunden är det nedslående att återigen möta förslag om hur vår verksamhet borde förändras. Jag beklagar att behöva notera att även denna gång har förslagsställarna bortsett från den massiva kritik som framförts mot utredningsförslagets argument, analys och konsekvensbeskrivning liksom från vad de nuvarande AP-fonderna faktiskt levererar.

Det faktum att samtliga AP-fonder uppnått en god, eller mycket god, måluppfyllelse i förhållande till de långsiktiga avkastnings-kraven negligeras, liksom att förvaltningen drivs på ett synnerligen kostnadseffektivt sätt.

Skulle riksdagen besluta att genomföra Pensionsgruppens förslag finns det en uppenbar risk att man slår sönder en effektiv organisation som får ett pensionskapital på 1 200 miljarder kronor att framgångsrikt växa. Den svenska pensionären är definitivt värd ett bättre öde.

Slutligen: Ett tack till alla duktiga och hängivna medarbetare som, trots den turbulens som skapas av återkommande tveksamma organisationsförslag, fortsätter att leverera. Vi får glädjas åt att AP4 under första halvåret 2015 åter har fått motta internationella utmärkelser och uppmärksamhet för vårt sätt att arbeta.