Med AP4 som ägare utvecklas bolagen och skapar hållbart värde

Nyhet
Aktiv ägarstyrning är ett effektivt verktyg för att över tid skapa och trygga aktieägarvärden. Målet är att bolagens verksamhet ska  bedrivas ansvarsfullt och bidra till bolagets långsiktiga värdeskapande.

Lovisa Runge, portföljförvaltare på AP4 berättar om valberedningsarbetet som ett viktigt verktyg för att förstå, hantera, och minska risker i innehaven vilket över tid såväl skapar som tryggar aktievärden.

Varför är valberedningsarbete en viktig del i den svenska förvaltningen?

– Som en av Sveriges tio största institutionella ägare är aktiv ägarstyrning en central del i förvaltningsmodellen på AP4. En hörnsten i den svenska aktieförvaltningens investeringsfilosofi är att agera långsiktigt i ägarrollen utifrån stora ägarpositioner. Därför lägger vi en stor del av vår tid på att arbeta i rollen som ägare, genom dialog med bolagen och i valberedningsarbete. De valberedningar vi arbetar i hanteras av oss i det interna förvaltarteamet, och oftast är det den person i gruppen som har mest djupgående kunskap om bolaget som tar plats i valberedningen. Att arbeta i valberedningar ger oss bättre förståelse för bolagen och vi ser det som ett effektivt verktyg för att förstå, hantera och minska risker i våra innehav vilket över tid skapar och tryggar aktieägarvärden. Vi ser valberedningsarbetet som ett viktigt styrmedel för att bolagen vi äger ska ha en god utveckling och därmed bidra till långsiktigt hållbart värdeskapande, vilket är en förutsättning för att vi ska nå vårt mål om en hög aktiv avkastning över tid. Över utvärderingshorisonten fem år har AP4:s svenska aktieportföljer haft en genomsnittlig överavkastning om 4,2 procentenheter per år.

Vad innebär det att arbeta i en valberedning?

– En valberedning är ett forum för de största aktieägarna, och består oftast av de tre till fyra största ägarna i bolaget, men agerar samtidigt i allas aktieägares intressen. Valberedningsarbete är ett av de mest betydande ansvaren för stora ägare. Konkret innebär valberedningens arbetsuppgifter att till bolagsstämman föreslå val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden till dessa samt även ordförande för bolagsstämman. I detta arbete utvärderar valberedningen styrelsens arbete och prestationer genom intervjuer med styrelsernas ledamöter. Valberedningsarbete främjar en transparent diskussion med andra intressenter om bolagens långsiktiga vägval.

Vilka frågor är viktiga att driva i valberedningar?

– Utgångspunkten är att verka för bolagets bästa, och den absolut viktigaste uppgiften är att säkerhetsställa att bolagen AP4 äger ska ha bästa möjliga styrelsesammansättning för det specifika bolagets behov. Valberedningsarbetet möjliggör även tillfällen att informellt diskutera och ställa frågor direkt till bolagsstyrelser inom viktiga områden. AP4 arbetar i likhet med andra svenska institutionella ägare sedan lång tid tillbaka för ökad mångfald i styrelserna. Där verkar vi i synnerhet för att Svensk kod för bolagsstyrnings rekommendationer om andel kvinnor i styrelsen uppnås. Det har bidragit till en ökad andel kvinnor i de bolagsstyrelser där AP4 arbetat i valberedningen jämfört med Stockholmsbörsen i övrigt.

Vad är mest utvecklande med att arbeta i valberedningar?

– Som analytiker eller förvaltare så kommer man inte så ofta i direkt kontakt med bolagsstyrelser. Valberedningsarbetet ger därför förvaltningsarbetet en extra dimension och bidrar till en ökad förståelse för ett bolags affärsverksamhet, strategi och utmaningar. Därutöver känns det meningsfullt att få bidra till ett bolags långsiktiga värdeskapande. En spännande följd av valberedningsarbetet är att det möjliggör för AP4 att bygga nätverk som kan leda till fler affärsmöjligheter